Den 11. april 1907

Stiftedes i Karup en Håndværker- og Borgerforening for Karup og omegn. Lovene blev oplæst og godkendt af samtlige medlemmer.

 

Til bestyrelse valgtes:

                      Snedker S. Thomsen,

                      Urmager N.M. Kristensen,

                      Murer I.C. Nielsen,

                      Skomager H. Simonsen og

                      Manufakturhandler H.C. Jensen.

                      Til revisorer:

                      Møller Mikkelsen og

                      Barber Pedersen.

I bestyrelsesmødet den 14. april konstituerede bestyrelsen sig med urmager N.M. Kristensen som formand, skomager H. Simonsen som næstformand, manufakturhandler H.C. Jensen som kasserer og snedker S. Thomsen som skriftfører.

Således beretter det første blad i forhandlingsprotokollen, at Karup håndværker- og borgerforening blev stiftet. Den nye forening blev straks indmeldt i fællesrepræsentationen for Dansk håndværk og industri, så at formanden i et medlemsmøde den 6. maj 1907 kunne meddele, at foreningen var optaget.

Foreningens første formand urmager N.M. Kristensen

Der var mange opgaver for den nye forening at tage op. Den første var, hvor den skulle få lokale, en opgave, der gang på gang er udsat, og som endnu ikke er løst, men antagelig udsat, fordi andre lettere løselige lå nærmere. Gennem fællesrepræsentationen kunne der gives tilskud til afholdelse af foredrag og anvist foredragsholdere, og der blev i de følgende år afholdt mange gode foredrag. Den 14. juni 1909 begyndte spareforeningen ”Julens glæde”, også på foranledning H. & B., sit arbejde, og af de gamle optegnelser ses, at der det første år var 70 sparere. Spareforeningen er nu for længst blevet en selvstændig forening.

For at støtte foreningens økonomi blev der afholdt tombola. Den første var den 4. og 5. april 1908, og siden blev der jævnligt afholdt tombola, somme tider flere år i træk, til andre tider med års mellemrum. Nu er det en stadig tilbagevendende begivenhed i forbindelse med den årlige sommerfest.

Allerede ved juletid 1905 var der elektrisk lys i Karup. Et konsortium med elektriker og urmager N.M. Kristensen i spidsen fik anlagt et lille elværk. Man købte vandkraften i møllen om natten, og med den som drivkraft fremstilledes elektrisk strøm. Det var kun et lille værk og kun få forbrugere, men allerede tidligt begyndte H. & B. at arbejde på at få gadelys. Først da ”Kølvraa Mosebrug” under den første verdenskrig byggede det nuværende Karup elværk, hvortil åen, ledet gennem en 2,3 km lang kanal, leverede kraften, kom der gang i arbejdet med gadebelysningen. Sognerådet mente ikke, at kommunen kunne løse opgaven, men var ikke uvillig til at yde tilskud til driften, og endelig i 1920 kom så gadelyset. Købmand I. C. Nielsen, der længe forinden havde overtaget det gamle elværk og ved hjælpemotor kunne levere strøm til byen, købte nu strøm af det nye værk og omformede den til 110 volt, da hele lysnettet i byen var anlagt til den strømstyrke. Sådan gik det så til 1929, da man gik over til vekselstrøm. Efter mange og lange forhandlinger overtog endelig i 1945 kommunen gadebelysningen.

Karup by ca. 1907, Østergade set fra syd. Til venstre ligger den gamle mølle, der leverede den første strøm til byen. Til højre ligger hotellet, og i midten ses mejeriet med den høje skorsten.

 

Her ser man en del af Østergade fra sydsiden – også ca. 1907. Til højre ligger pakhuset ved stationen. Selve stationsbygningen er halvvejs skjult bag den gamle gård, hvor skolens gymnastiksal ligger i dag, og herefter kommer ejendommen,  hvor Kaare Kristensen har praksis. De tre efterfølgende huse ser stort set ud som i dag, og længst til venstre ligger det lille hus, hvor Ninna og Niels Nielsen (vognmand) boede i mange år.

Der var efterhånden mange andre opgaver, foreningen tog sig af. Generalforsamlingens dagsorden af 10. februar 1919 viser, at spørgsmål som vej- og kloakvæsen blev drøftet. Amtsvejen, der går gennem byen, var i en sørgelig forfatning, da der hvert år blev kørt mange tusinde tons tørv fra Kølvraa mose til stationen, og stort bedre stod det ikke til med de andre gader og veje, ligesom man arbejdede for at få en bedre telefonforbindelse med omverdenen. Og da der i disse år blev bygget en del, var man klar over, at der kunne blive et problem. For at der ikke skulle blive helt planløst byggeri, måtte man se at få en byggeplan for byen.

Så kom der en ny opgave til foreningen. Købmand I.C. Nielsen skænkede H. & B. et 1,9 ha stort stykke jord, til dels beplantet med gran og fyr beliggende umiddelbart syd for byen, til et anlæg, og ved køb af nogle bakker syd for det nuværende Karup fiskeris ørreddamme, var der skabt mulighed for at få et smukt anlæg, men det ville koste både penge og arbejde, og gennem årene er der også lagt et stort arbejde der, gange og stier er anlagt, plantet en del løvtræer, festpladsen reguleret, o.m.a. På højen ved festpladsen er anbragt en flere tons stor 5. maj sten og en høj flagstang, hvorfra flaget kan ses viden om. I de sidste år er der bygget en del lysthuse, hvor man kan spise den medbragte mad eller nyde udsigten over kanalen og fiskedammene. Husene er bygget af træ, til dels af træ af den gamle plantning, og det er skomagermester Jacob Pedersen, der er mester for det arbejde. Hele sin fritid om sommeren har han brugt til at arbejde med de kunstfærdige små pavilloner, uden vederlag af nogen art, hvorfor foreningen og byens beboere er ham meget taknemlig. Således er det nu ved at tage form som et karakteristisk og smukt anlæg, og endnu er der lyng og pors, som det sig hør og bør til en hedebys anlæg.

 

Billedet af stenen er fra ca. 1965, da omgivelserne så helt anderledes ud end i dag.

I et bestyrelsesmøde den 2.. december 1908 blev vedtaget at afholde et tegnekursus i månederne januar, februar og marts 1909, 2 aftner om ugen, og som tegnelærer blev antaget tømrer Thestrup, Herning, for en betaling af 4 kr. pr. aften. Allerede den gang har der vel hos de gamle håndværkere været et lønligt håb engang At få en teknisk skole. Den opgave har vist i mange år syntes for tung at løfte og sikkert kun været talt om mand og mand imellem. Man kan vel også sige, at det ville være den største og vanskeligste opgave, foreningen skulle løse. Den blev løst, men først da der blev så mange håndværkere, at der blev betingelser for en sådan skole. Den 15. september 1947 blev der ved et møde i forsamlingshuset og i et bestyrelsesmøde den 18. samme måned vedtaget at begynde en teknisk skole i Karup den 29. september. Med velvillig støtte af sognerådet kom den så i gang den nævnte dato, idet kommunen ikke blot stillede lokale med lys og varme til rådighed, men også bevilgede et kontant tilskud. Der har hele tiden været elever nok, da mestre fra de omkringliggende byer sender elever til skolen, og kommunerne også støtter skolen økonomisk.

Borger- & Håndværkerforeningen, som den nu hedder, begyndte tidligt at lade afholde udmærkede foredrag med gode foredragsholdere, men derforuden har den gennem årene støttet adskillige arbejder og foreninger økonomisk. Det først i protokollen nævnte er fra generalforsamlingen den 17. december 1908, da man vedtog at yde 10 kr. årlig i 5 år til Teknologisk Institut i København. Senere nævnes meget andet, som har haft foreningens interesse, og som den har støttet økonomisk: Gymnastikforeningen, husflidsforeningen, børnebogssamlingen ved Karup skole, skytteforeningen o.m.a.

Karup Spejdertrop manglede et tropshus, og ved et energisk arbejde fra tropsrådets side, lykkedes det blandt beboerne at skaffe midler til bygningen. Som sin gave skænkede Borger- & Håndværkerforeningen grunden, og nu ligger den smukke og solide rødstens spejderhytte idyllisk i det nordøstlige hjørne af anlægget.

I foreningens formålsparagraf hedder det bl.a. at fremme enhver sag, der kan tænkes at være til gavn for byen, samt at virke for selskabelig underholdning blandt foreningens medlemmer. Det sidste er heller ikke blevet glemt, men det skal siges, at ingen af de gennem årene siddende bestyrelser har ladet det underholdende og selskabelige være det vigtigste. Der har lige fra starten været holdt juletræ for medlemmernes børn, og med få undtagelser har det været en tilbagevendende begivenhed. Der har også været holdt andre fester, der har kunnet samle medlemmerne. I 1915 indbydes til fællesspisning på hotellet. Menuen er suppe, steg og ”ostepind” og koster 2,25 kr. pr. kuvert. Senere blev prisen lidt højere. Nogle år derefter tilbyder hotelværten at levere 3 retter mad for 4 kr. pr. kuvert.

40 års jubilæet, der fejredes i 1947, havde meget stor tilslutning. Ved den lejlighed blev det store flag, der var anskaffet for penge, indkommet ved gaver fra medlemmer og andre borgere, for første gang hejst på den store flagstang i anlægget. Men der har været mange andre gode fester, selvom det kun var fælles kaffebord, man samledes om. Foreningen har altid hævdet, at ”alvor og gammen kan godt sammen”.

Og der blev festet i 1947 og i 1957, og der blev festet i 1967, og festdagene markerede hver for sig ”runde” dage for foreningen, og hver for sig var festdagene berettigede som markeringer for det, som skiftende bestyrelser, støttet af en interesseret og støt stigende medlemsskare, havde formået.

 

Borgerforeningen fejrede sin 50 års fødselsdag med en stor fest på Karup hotel. Fra venstre ser man Mimi og Karl Møller (materielforvalter), Maren Nielsen (gift med sognefoged Otto P. Nielsen), foreningens første formand, N.M. Kristensen, og Jacob Skomager.

 

Så godt som alle byens kendte folk deltog i jubilæumsmiddagen. Her ses fra venstre Otto P.Nielsen (sognefoged), Emma og Christian Friborg (købmand) og Jenny og Jens Peter Thomassen (mejeribestyrer).

 

Fra venstre sidder Martha og Jens Peter Koldby (uddeler), og til højre ses først Georg Andersen (vognmand), Ellen og Karl Pilgaard (mekaniker) og Nora og Søren Nissen (frisør)

Men hverken 40, 50 eller 60 års festligheder skulle betyde, at nu kunne alle tage den med ro og gå i hi. Ej heller for en solid og velfungerende forening er runde dage af den størrelse nogen alder. Nye initiativer meldte sig, og initiativrige bestyrelser tog dem op: Der arrangeredes sommerfester og efterårsfester, og der arrangeredes andespil og juletræsfester, og der arrangeredes meget andet, og alt havde til fælles, at medlemmerne støttede – mere eller mindre, men de støttede - hver gang.

Blandt de mange opgaver, som foreningen påtog sig, var flagalléen, som i festlige stunder skulle smykke gaderne i Karup. Den begyndte i det små – ved en spæd start, som et forsøg på at lodde beboernes interesse. Og beboerne var interesserede – meget endda. Så meget, at Borger- & Håndværkerforeningen i 1960 kunne udvide flagalléen til at omfatte alle medlemmerne i Østergade og Bredgade, og det vedtoges, at der nu skulle flages ved dyrskuer, konfirmationer og guldbryllupper samt begravelser, og det ganske uanset, om det var for medlemmer eller ikke.

Jo, det var tider, og det var en stor mundfuld, men det var samtidig en godbid, som befolkningen forstod at påskønne, og derfor kom problemerne også, for nu meldte ønskerne sig om at få flagalléen udvidet. Alle husejerne ønskede nu at være med – hver med sit flag. Foreningen tog konsekvent problemerne op, og i 1965 kunne en flagstang købes for 50 kroner – og så var den tilmed malet og med rød knop.

I 1967 var flagalléen endelig fuldstændig for Østergade og Bredgade. Borger- & Håndværkerforeningen sørgede for flag og stænger, kommunen gravede hullerne i fortovene, og husejerne betalte hver 25 kroner til fuld færdiggørelse.

Og i september 1967 vedtoges det at udvide flagalléen også til at omfatte Stadionvej – og i april 1970 til Engholmvej.

Et andet hjertebarn var anlægget i Sønderby, som købmand I.C. Nielsen i sin tid skænkede en del af, og som udvidedes ved senere køb af mere jord. Dette anlæg var ment som en festplads – et samlingssted for Karup-borgerne, men det krævede også en indsats for at kunne bevares som sådan. At det måske under tiden kneb med fornøden interesse for at deltage i vedligeholdelsen – sådan altså rent fysisk – fremgår af flere, ganske korte men talende notater i forhandlingsprotokollen, hvor bestyrelsen under tiden måtte pålægge sig selv den byrde at føre an og gå i spidsen for en oprydning.

Men anlægget var der, og ingen ønsker vel i dag at undvære det.

Det er der bare, og det bruges ofte efter hensigten – ved festlige lejligheder. Mange har bidraget til at forskønne det, men ingen har som afdøde Jacob Skomager ofret sig for at gøre det attraktivt. Han byggede broer, og han byggede små hytter. Han lavede bænke og andre siddepladser, og han lavede en prægtig portal, og han lavede meget mere, og han oplevede skuffelserne ved at se sine arbejder gå i forfald. Hærværk eller ubetænksomhed? – Eller var det måske tidens tand, der gnavede særlig hurtigt i Karup Anlæg.

Her er et billede af den gamle indgangsportal som blev opført af Jacob Skomager

Et billede af en af de mange fantasifulde og meget dekorative pavilloner,

som tidligere skomager i Karup,Jakob Pedersen (1914-1979) - eller Jakob Skomager,

som han kaldtes af alle, gennem årene byggede i Karup Borger- & Håndværkerforenings anlæg.

Jakob Skomager værnede om anlægget, hvor han fandt sig et fristed,

og hvor han fik afløb for de evner, som lå lagt fra skomagerhåndværket.

 

Men Borger- & Håndværkerforeningen har sit anlæg endnu, og det bruges ofte. Det er et aktiv, som foreningen med rette er stolt af.

Også på det kommunalpolitiske område har Karup Borger- & Håndværkerforening markeret sig. Både kommunevalg og forberedelserne til kommunesammenlægningen blev taget alvorligt. Til kommunevalgene pegede foreningen på kandidater, som de havde tillid til, og som de vidste, uden politiske interesser ville arbejde for deres kommune og dens befolkning, og i spørgsmålet omkring kommunesammenlægningen var foreningen direkte aktiv, og allerede i 1965 pegede de enigt på sammenlægning af Karup og Grove kommuner som eneste acceptable løsning. Et protokollat fra 18. november 1965 viser, at Borger- & Håndværkerforeningen havde indbudt Socialdemokratisk Forening til fælles drøftelse af kommunesammenlægningen, og protokollatet viser, at der var ”positiv stemning for sagen”, og derforuden, at ”igen” skulle holdes møde om sagen.

Et sådan protokollat viser med al tydelighed, at Borger- & Håndværkerforeningen vurderede seriøst, når den påtog sig en opgave eller gik ind for en sag, som var til befolkningens gavn. De afsluttende forhandlinger om kommunesammenlægningen blev jo, som alle ved, at Karup og Kølvrå med Flyvestation Karup blev endelige løsning – hvortil jo kommer Frederiks m.v.

En overgang var Borger- & Håndværkerforeningen meget aktiv interesseret i at få opstillet en Tv-fællesantenne, som skulle gøre det muligt for fjernseere i området at se fjernsyn fra Sverige og Tyskland, og der forhandledes med et radiofirma om mulighederne, og der forhandledes med kommunalbestyrelsen om de betingelser, der skulle opfyldes.

Et samarbejde med Ringkøbing Amts Boligforening og fællesantennen blev ikke så positivt, som det var ventet. Boligforeningen ønskede dannet en antenneforening, og Borger- & Håndværkerforeningen holdt på, at det ikke var fornødent at danne en speciel antenneforening, da Borger- & Håndværkerforeningen kunne stå for det foreningsmæssige. Efterhånden stod det klart, at en fællesantenne på nuværende ikke var ønsket, og sagen henlagdes.

Og der skete meget på egnen, og mange gange markerede Borger- & Håndværkerforeningen sig. Den stod bag etablering af det årlige ”Kildemarked”, og den stod bag en adresse til Statsbanerne om at få forholdene ændret på baneterrænet i Karup, som lå hen, som det blev forladt, da skinnerne blev fjernet.

Også ungdommen har Borger- & Håndværkerforeningen arbejdet for. Først ved at deltage positivt i bestræbelserne for at lave en Karup-Hal i Kartoffelcentralen på Genvej i Karup, og siden ved at gå positivt ind for at få bygget en rigtig sportshal, da det mislykkedes at få Kartoffelcentralen ombygget. Behovet for en sportshal var markeret så massivt, at det førte til Jet-hallen på Stadionvej.

Da Karup i 1971 fik erhvervsråd og erhvervskontor opfyldtes et længe næret ønske for Borger- & Håndværkerforeningen, der troede på, at et aktivt erhvervsråd ville kunne støtte erhvervslivet på egnen og derved skabe flere arbejdspladser, og med skomagermester O. Th. Frandsen som foreningens repræsentant i rådet, kunne man se frem til et positivt arbejde for kommunens erhvervsliv.

Noget tydede dog i 1974 på det modsatte, for den 8. maj 1974 læses et protokollat om ringe aktivitet i erhvervsrådet.

 

Karup by fra midten af 1970'erne, i bunden til højre ses Ericavej

Støjrapporten, som Karup kommune lod udarbejde, blev aldrig Borger- & Håndværkerforeningens store livret. Foreningen forudså, at planen kunne blive en bremse for kommende udvikling af Karup og Kølvrå, og i den anledning sendtes en resolution til byrådet om, at ”støjrapporten ingen indflydelse må få på byplanlægningen for Karup og Kølvrå”.

Og så købte Borger- & Håndværkerforeningen i 1974 en ny flagstang med fundament og flag til opstilling på hjørnet af Østergade og Bredgade – til afløsning af den gamle og udtjente. Pris i alt 3.668 kroner.

Og den 22. februar 1978 vedtog generalforsamlingen, at der ikke skulle flages i anledning af ministerbesøg den 3. marts – grundet forestående kommunevalg.

Og foreningens medlemstal nærmede sig de 400.

En gang i 80’erne kom der for alvor liv i spilleriet i byen, og det medførte bl.a. at Borger- & Håndværkerforeningen i en lang årrække afholdte lotterispil hver mandag i Karup Forsamlingshus. En fast skare bestående af hovedparten af bestyrelsen, koner og andre trofaste hjælpere troppede fast hver mandag op omkring kl. 17.30, og gjorde klar til aftenens socialkulturelle arrangement, som startede præcis kl. 19.30. Nogle af deltagerne var for længst ankommet, og i ventetiden inden spillet skulle starte, var der tid til en hyggesnak kombineret med et glas øl og et slag kort. Jo det var tider, og det gik op, og det gik ned. Nogle år scorede vi kassen på arrangementet, men som tiden gik, blev det sværere og sværere at få økonomien til at hænge sammen. De inkarnerede bankospillere havde oftest en høj gennemsnitsalder, og frafald skete jo på godt og ondt, men der kom desværre ikke rigtig et tilsvarende antal unge, som afløsere for de afdøde. I takt med tipstjenestens umådelige kreativitet med udvikling og salg af skrabespil og andet, som ikke skal nydes i et røgfyldt lokale, måtte vi til sidst erkende, at slaget var tabt. Et par år kørte vi faktisk med underskud på den konto, og i medlemmernes interesse valgte bestyrelsen i 2002 at droppe spilleriet, mens legen var god. Vi skylder vel i den forbindelse at fortælle, at da legen var allerbedst havde vi et enkelt år et overskud på 71.000,-kr. fra banko, men sluttede af med et par år at have 5.000,-kr. i underskud.

Det var også i de år, der var rigtig god gang i havefesterne rundt omkring. Foreningens blå og orange festtelt var jævnligt at finde rundt om i byens villahaver, når der var runde fødselsdage, og andet som skulle festligholdes. Alting var sjovt nok anderledes når vi ser tilbage på både 80’erne og 90’erne. Dengang var der rigtig gang i Borger- & Håndværkerforeningens Sankt Hans-arrangement. Det startede med fakkeltog, der tog sin begyndelse på den lokale benzintank, hvilket nok ikke ville have været i overensstemmelse med sikkerhedsinstruksen i dag, men sådan var det, og det gik da gudskelov heller aldrig galt. Fakkeltoget marcherede gennem byen sammen med tamburkorpset, som hamrede løs på trommerne og blæste i blokfløjterne, og således gik de ad byens hovedstrøg og ned ad Vallerbækvej til vores smukke anlæg, hvor der blev holdt båltale i skæret fra det brændende bål. Der var som regel musik og sang på stedet dengang, såvel som boder med salg af diverse mundgodt og læskedrikke med og uden alkohol. I velgørenhedens interesse stod spejderne, også dengang såvel som vi kender det i dag, for salget, og supplerede på den måde deres økonomi i ungdomsarbejdets interesse.

Da Jacob Skomager døde i 1979 var han æresmedlem af foreningen, og set i lyset af de ting han havde nået at udrette til fælles bedste, valgte bestyrelsen at stå for vedligeholdelsen af Jacobs gravsted i tiden frem til 2009. Han havde ingen slægtninge her på egnen, og derfor blev der oprettet en konto i Sparekassen på 4.000,-kr., som dels blev tilvejebragt ved indsamling og dels ved salg af Jacobs ejendele. Gravstedet blev forsynet med en natursten med bogstaver, og selve arealet belagt med grus og stedsegrønne planter. Grundtanken var, at renterne fra kontoen med de 4.000,-kr. skulle kunne dække de årlige omkostninger, men renteudviklingen m.v. har betydet, at vedligeholdelsen af gravstedet betales direkte af foreningen uden skelen til den del.

I 1980 forsøgte foreningen sig med en annonce i den lokale ugeavis med henblik på at hverve medlemmer. Det betød dog ikke at alle bare kritikløst blev optaget, nej på den tid blev hver enkelt drøftet af bestyrelsen inden optagelse kunne finde sted. Der var dog, uagtet de restriktive optagelseskrav, 376 navngivne personer som medlemmer det år. Hvornår traditionen med gule ærter på menuen til generalforsamlingen startede, er diskuterbart, men det var i alle tilfælde på menuen dette år.

I 1981 blev der oprettet et ”Initiativudvalg” som bestod af repræsentanter fra forskellige lokale foreninger. Formålet med ”Initiativudvalget” var, at man i dette regi skulle tage sig af fælles anliggender til byens bedste. I november besluttede man blandt andet at bænken ved ”Tekstilhjørnet” skulle sættes i stand af foreningen, men faktisk var det Turistforeningens bænk, og de valgte selv i december at forestå det arbejde. Kommunen efterlyser også i 1981 forslag til beskæftigelsesprojekter, og foreningen peger i den anledning på ”Anlægget” som altid kan trænge til en kærlig hånd.

1982 var jubilæumsår, og i den anledning var der indbudt til reception i Jethallen. Arrangementet samlede over 400, og må betegnes som en succes.

En modernisering af procedurer betyder i 1982, at generalforsamlingen beslutter at kontingent nu kan indbetales via giro fremfor det gamle kendte kontantsystem.

1982 var også året, hvor foreningens nuværende logo blev skabt. Foreningen henvendte sig til Arendt Nielsen med et ønske om at få tegnet et logo, som symboliserede foreningen, og resultatet blev dette logo,

 

som symboliserer sammenholdet mellem borger (kæden), handel (Hermes) og industri (tandhjulet).

1983 er året hvor lovene ændres således at det ikke længere er et krav at mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal være selvstændige håndværkere. Kampagnen ”Plant et træ” betyder at der plantes 1 stort kastanietræ og 100 små egetræer i anlægget. Borger- & Håndværkerforeningen skænker Karup Turistforening og Erhvervsrådet et navneskilt i egetræ i anledning af indvielse af den nye bygning ved banen.

I 1984 prøver man kræfter med et ”Prøv lykken” arrangement i Karup Forsamlingshus. Arrangementet transmitteres i radioen og har Jørn Hjorting som vært. Det var lidt af en satsning i og med at der skulle sælges mindst 220 billetter til arrangementet, men det lykkedes at samle 240, så succes’en var i hus. Det var også i 1984 man fik indført brevpapir med foreningen logo og tilsvarende kuverter. Sommerfest blev afholdt i samarbejde med Karup Kølvrå Idrætsklub, og en sangduo ved navn Snapshot optrådte til arrangementet, som desværre gav 3.000,-kr. i underskud.

1984 var også året hvor Karup skulle på verdenskortet eller i de mindste Danmarkskortet, derfor valgte Karup Kommune sammen med Turistforeningen og Borger- & Håndværkerforeningen at arrangere en lyngtur til hovedstaden. Der blev ved fælles hjælp plukket 20.000 små lyngbuketter, som efterfølgende blev uddelt på Rådhuspladsen i København.

Ungdomsdiskotek startes op i Karup Forsamlingshus 1 gang om måneden, da der tilsyneladende er for få aktiviteter i byen for den aldersgruppe.

1985 blev året hvor kontingentet blev justeret op fra 40,- til 50,-kr. Det blev også året hvor Erhvervsmessen for første gang så dagens lys i Jethallen. Arrangementet blev senere ændret til Erhvers- og fritidsmesse, og eksisterer efterhånden nu kun som fritidsmesse, der afholdes på skift i de to haller i henholdsvis Karup og Frederiks med faldende frekvens.

I november 1985 fremsender foreningen ansøgning om byggetilladelse til kommunen, idet man ønsker opført en bygning/lade til opbevaring af forskellige ting i anlægget.

Byggetilladelsen til laden modtages i begyndelsen af 1986 og videresendes til Viborg Amt. Igen i 1986 prøver man kræfter med Jørn Hjorting, og sender udsendelsen fra Jethallen i DR på P3.

Et forsøg med at arrangere en fisketur løb af stablen dette år, og turen gik til Grenå hvor der blev fisket på livet løs. Arrangementet er aldrig blevet fortsat, så det har nok været en begrænset succes.

Ungdomsdiskoteket giver nu underskud, og efter forsøg med yderligere annoncering, vælger foreningen at stoppe den aktivitet.

Økonomisk gik det godt i de år, og foreningen udbetalte 5.000,-kr. i tilskud til handelsforeningen til hjælp til julebelysning i byen.

Det var jubilæumsår igen i 1987, og festen blev holdt på Motel Centrum med Kjeld Merstrand som festtaler.

1987 blev også året hvor huset/laden blev opført i anlægget på kun 3 dage 4. – 6. september. Det var også det år, hvor foreningen tilbød at male alle borgernes flagstænger kvit og frit. Hvor mange der benyttede sig af tilbuddet, melder historien ikke noget om.

1988 var året hvor muldvarperne åbenbart tog overhånd i anlægget, for ifølge optegnelser fra dengang var Erik Toft på muldvarpekursus i Herning, og det kostede den nette sum af 250,-kr. Ellers er optegnelserne fra året præget af et møde i maj, hvor bestyrelsen sammen med repræsentanter fra Handelsforeningen pakkede indbydelser og brochurer om en udflugt til Djurs Sommerland. Udflugterne vil blive omtalt senere særskilt. Mødet startede kl. 19.00 hvor foreningen fik overrakt et fuglehus med 1 flaske Gammel Dansk og fire glas af Handelsforeningens repræsentanter. Som tak for godt samarbejde fik Handelsforeningen overrakt en Storm P øloplukker. Der blev derefter serveret landgangsbrød, og de modtagne gavers funktionsdygtighed blev afprøvet og fundet i orden.

1989 byder ifølge optegnelserne ikke rigtig på noget bemærkelsesværdigt. Dog ser det ud som om, der var været forsøgt afholdt hundevæddeløb i anlægget, men der er ingen detaljer om udfaldet af aktiviteten.

Foreningens mangeårige fanebærer Egon Steffensen afgår ved døden dette år.

Økonomien byder i året 1990 på en kontingentforhøjelse, og er således på 75,-kr. efterfølgende. Tømrermester Henning Jespersen stiller i 1990 sin skov til rådighed for fældning af flagstænger til foreningen.

I 1991 forsøges en ny medlemskampagne som giver 21 nye medlemmer. 1991 er også året hvor Preben Hansen indvælges i bestyrelsen, og igen et af de år hvor overskuddet fra lotterispillet når ny rekord på 69.000,-kr.

1992 er økonomisk så velfunderet at bestyrelsen indkøber 2 skraldespande til anlægget til den nette sum af 3.300,-kr. Igen et rekordår for lotterispillet med hele 71.000,-kr. I 1992 indgår man samarbejde med idrætsforeningen om juletræsfest i hallen for børn og barnlige sjæle. Dette sker i lyset af at den gamle tradition med ”gammeldavs juletræ” mellem jul og nytår med sang, musik og dans, et par år forinden har lidt en krank skæbne på grund af manglende interesse. De unge familier er tilsyneladende ikke længere med på ideen, hvor børnene fornøjes mens forældrene indtager et godt måltid med øl og dram i julelysets skær og en efterfølgende svingom.

I 1993 beslutter bestyrelsen at trække deres aktive deltagelse i juletræsarrangementet ud, og vil efterfølgende kun deltage på det økonomiske plan med et tilskud på 2.000,-kr.

1994 bliver året, hvor den gamle flagstang af træ på hjørnet af Bredgade og Østregade udskiftes med en ny og mere tidssvarende af glasfiber. Det er også det år hvor man starter traditionen med ”Bøf & Bowl”. Et hyggeligt arrangement hvor foreningens medlemmer drager til Viborg i fælles bus og spiller bowling med hinanden, nyder et glas øl eller to og en hakkebøf med salat og kartofler.

Dette er også året, hvor pengeinstitutterne opfinder et gebyr for udstedelse af gavechecks, som foreningen gennem en årrække har været storforbrugere af til lotterispil. Dette medfører at gavechecks udskiftes med kolde kontanter.

I 1995 vælger foreningen at trække sig helt ud af samarbejdet med juletræsarrangementet også økonomisk. Om det skyldes, at foreningen efterhånden ikke længere har medlemmer i den fødedygtige alder skal være usagt, men samarbejdet ophører i alle tilfælde. Der er igen behov for en opjustering af kontingentsatsen, som nu ender på 100,-kr. for hele husstanden.

Turistforeningen fremsender i 1996 forslag om oprensning af Mølledammen og naturgenopretning af anlægget og Helligkilden. Karup Kommune indvilliger i renovering af anlægget som beskæftigelsesprojekt.

En af foreningens store personligheder gennem en lang årrække, kassereren Ole Christensen dør i august efter længere tids sygdom. Ole Christensen var om nogen indbegrebet af hygge og god mad med øl og dram, og han vil helt sikkert blive husket for bemærkningen: ”Har vi det ikke bare dejligt”, og det havde vi altid i hans selskab.

1997 var et stille år. Ifølge optegnelserne skete der intet bemærkelsesværdigt dette år. Frank Larsen blev valgt ind i bestyrelsen, og overskuddet fra lotterispillet var nu nede på kun 4.000,-kr.

1998 var året hvor vi prøvede kræfter med at arrangere en indkøbstur til Tyskland. Der var 18 deltagere, og Handelsforeningen blev sure på os i den sammenhæng. Det bundede åbenbart ikke så dybt, for en af kritikerne havde selv et opslag hængende om et tilsvarende arrangement fra Frederiks Husmoderforening. Til gengæld gik det igen lidt bedre med lotterispillet, nu var overskuddet oppe på 24.000,-kr.

Pensionisternes kontingent fastsættes i 1999 til at være det halve af husstandskontingentet. Ellers er der intet bemærkelsesværdigt i optegnelserne fra det år.

Det må have været omkring år 2000 at tipstjenesten opfandt lotto, for nu begynder overskuddet fra lotterispillet igen at svinde ind. 11.000,-kr. blev det til det år, men det skulle efterfølgende kun blive dårligere.

I 2001 fortsatte tendensen i lotterispillet, og nu måtte man tage en økonomisk lussing på 5.000,-kr. Dette var også året hvor Preben Hansen fik den glimrende ide, at nu skulle vi alle sammen cykle en tur og nyde en kop kaffe sammen i den lune sommeraften. Første arrangement af den slags bød på en tur til Dollerup Bakker ad den gamle banesti. Arrangementet blev en succes, og er fortsat en del af det vi kender, som en årlig tilbagevendende begivenhed.

Skæbneåret for lotterispillet blev 2002 hvor underskuddet fortsatte på 5.000,-kr. Her traf bestyrelsen den bedrøvelige beslutning og lukkede arrangementet. En svær men nødvendig beslutning, som nogle måske fandt forkert, men økonomien var ikke til det længere.

Det blev også sidste år med ”Bøf & bowling”. Tilslutningen til arrangementet faldt drastisk da en lokalafdeling af en større fagforening begyndte at indbyde til et tilsvarende arrangement til dumpingpris. Der var åbenbart større interesse på det plan for at more sig end det faglige arbejde. Vi tog konsekvensen helt i trit med ordsproget om ”hvad ikke kan stå..”, og dermed var det kapitel i historien skrevet færdig.

2003 blev året for et par nye ideers fødsel. Først og fremmest blev det starten på drøftelser med Viborg amt og Karup kommune om etablering af en akutbil med hjemsted i Karup nærmere bestemt på flyvestationen. Det var også det år, hvor vi for første gang begyndte at tale om, at sælge vores efterhånden noget bedagede telt til fordel for noget nyt og mere tidssvarende. Det største problem i den sammenhæng, var nok at nå til den erkendelse, at uanset hvor meget teltet end måtte repræsentere af værdi på den ene eller den anden måde, så var det nok ikke det vi skulle forvente som salgsprisen. Der var dog ikke umiddelbart nogen køber der meldte sig på banen, om end ejeren af sexbutikken i Havredal havde vist en spæd interesse for teltet, så medførte forhandlingerne med ejeren ikke noget resultat.

Det var også i 2003 bestyrelsen henvendte sig til Karup kommune med et ønske om at få kigget lidt på de trafikale forhold på Nygade. Hastigheden på strækningen var ofte temmelig høj, og derfor ønskede vi om muligt by-skiltet flyttet eller anden form for hastighedsbegrænsning. Desværre endte historien med et trafikdrab umiddelbart efter Nygades tilslutning i Årestrupvej, som medførte at beboerne langs vejen selv tog kontakt til vejmyndigheden og fik lavet en hastighedsbegrænsning på strækningen på 60 km/t. Ikke dermed sagt at hastighedsbegrænsningen kunne have forhindret trafikdrabet, dumdristige grænsesøgende unge mennesker med fart i blodet findes overalt, og er som oftest ligeglade med hastighedstavlerne.

Anlægget var igen ved at trænge til en kærlig hånd, og 2003 blev et skelsættende år i den sammenhæng. Et par stykker fra bestyrelsen og et par repræsentanter for kommunen mødtes en eftermiddag på stedet til en god og uformel snak om tingene. En spadseretur rundt på arealet og et efterfølgende lidt omfattende arbejde med at beskrive ønskerne, endte i en 17 siders henvendelse til kommunen med et idekatalog, som kunne give meningsfyldt arbejde til en del af de bistandsklienter, der ikke rigtig havde noget at stå op til om morgenen. Vi fik et godt og positivt svar på henvendelsen, som blev begyndelsen til et frugtbart samarbejde med jobcenteret i både Karup kommune og Viborg amt.

De til enhver tid siddende bestyrelser gennem tiden har altid haft et godt øje til bordets glæder og anden kulturel komsammen, som på den ene eller den anden måde kunne beskæftige kæbemusklerne og fordøjelsessystemet, og således også bestyrelsen i 2003, som selv havde haft en tradition på privat plan, hvor man mødtes en gang om året til ålespisning. Nu skulle denne tradition komme hele byen til gode, og derfor blev vi enige om at prøve kræfter med et sådan arrangement. Ikke kun for foreningens medlemmer, men også for andre fiskeinteresserede med hang til en ål og en øl og tilhørende dram. Dette første år, hvor vi samarbejdede med forsamlingshuset om arrangementet mønstrede vi hele 70 personer, som hyggede sig med spisning, hyggemusik og en svingom. En succes var født, og er blevet videreført i samme form, som det nu er lykkedes os at få til at blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

 

Billede fra årets (2003) cykeltur til Dollerup

2004 blev et lidt hektisk år. Henvendelsen til kommunen fra sidste år skulle nu til at udmøntes, og allerede i begyndelsen af 2004 gik jobcenteret i gang med de aftalte projekter om istandsættelse af anlægget. Det blev et større projekt som medførte store ændringer i selve anlægget. Højen ved flagstangen blev jævnet ud til fordel for et podium med belægningssten, hvor der kunne tales fra eller optrædes på, såvel som mindesten og flagstang nu fik en mere markant placering. Der blev også etableret en sti hele vejen langs kanten af græsarealet med henblik på at få området til at fremstå lidt mere parkagtigt. To petanquebaner blev etableret og et stort bed med rododendron blev finansieret af Nordeafonden dette år.

Selve arbejdet skred så hurtigt frem, at vi besluttede at skabe endnu en tradition. Set i lyset af at der nu var nyplantet og ryddet op, besluttede bestyrelsen, at anlægget skulle have et rigtigt navn. Det kunne passende ske ved udskrivning af en konkurrence blandt medlemmerne og offentliggøres ved det grundlovsmøde, der skulle blive den nye tradition. Med god hjælp fra det siddende byråd, lykkedes det os at skaffe en række talere af forskellig politisk observans, og arrangementet blev samtidig indvielsen af det nye anlæg, som i samme ombæring skiftede navn til ”Lunden”. Desværre var forslagsstilleren til det navn anonym, så konkurrencen endte med at bestyrelsen trak lod blandt indsenderne om de udloddede flasker vin.

Grundlovsmødet er siden blevet en årlig tilbagevendende tradition, hvor vi mødes til lidt politisk tale, en pølse og et par pilsnere. Samtidig er det jo på en måde også en festligholdelse af ”fars dag”.

Der blev også brugt mange kræfter i 2004 på fortsatte forhandlinger om etablering af en akutbil. Dette medførte i første omgang, at ideen blev forkastet af sundhedsudvalget i Viborg amt, idet man mente at udbyttet ikke stod mål med investeringen. Den udmelding skræmte ikke bestyrelsen, som målrettet arbejdede videre i samarbejde med den lokale afdeling af Lions Club, som allerede på det tidspunkt havde givet tilsagn om at betale en bil til formålet. I slutningen af 2004 nåede man endelig til enighed om en model som blev bæredygtig, hvis Karup kommune ville være medspiller på den økonomiske side af sagen, og det var svært at sige nej set i lyset af, at ambulancen ofte var næsten 20 - 25 minutter om at ankomme, og man her kunne supplere med en ordning, som skaffede hurtig hjælp ofte på langt under halvdelen af tiden. Derfor valgte kommunen at gå med i ordningen, og afsatte derfor de nødvendige lønmidler på budgettet for 2005, så ordningen kunne komme i gang. Et samarbejde med Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole skaffede nødbehandlerne den nødvendige uddannelse, og dermed var hele grundlaget på plads så ordningen kunne skydes i gang i begyndelsen af 2005.

 

Indvielse af Lunden 5. juni 2004

Året 2005 startede hektisk med de sidste detaljer om akutbilens etablering. Den fortsatte drift af bilen skulle sikres, og derfor oprettede vi en støtteforening, som skulle sikre det økonomiske fundament i fremtiden. Den første bil, en gul Opel Zafira 2,2 automatic var købt og betalt af Lions Club, men den kunne jo ikke forventes at holde evigt, så derfor tegnede vi sponsorkontrakter med 8 lokale firmaer (Cafax, Karup Revisionskontor, Byens Kagemand, Daglig Brugsen, Tandlægerne Borup & Reinholdt, Schiedel Skorstene, Karup Brød og Karup Kartoffelmelfabrik), som hver især skulle indbetale 5.000,-kr. årligt i 5 år. Hermed var vi sikret et beløb på 200.000,-kr. hvilket skulle være nok til at anskaffe en ny bil, når den første ikke kunne mere. Det må tiden så efterfølgende vise, men et var sikkert; ordningen skulle køre som forsøg til og med udgangen af 2007. Lad os se hvad der sker når vi senere i historien når frem til dette tidspunkt.

Selve bilens start i operativ tjeneste blev skudt i gang ved et arrangement i Jethallen fastelavnssøndag, og det skete samtidig med endnu et nyt tiltag fra foreningen, nemlig indendørs tøndeslagning, et brud med en årelang tradition. Det vender vi tilbage til senere.

Det blev også i 2005 at bestyrelsen endelig fik besluttet at anskaffe et nyt festtelt, som tidligere omtalt var det gamle både uhåndterbart og utidssvarende. Den første rigtige udlejning af det nye festtelt blev til skolejubilæet for Karup Skole, og det gik ganske fint. Desværre skete der så efterfølgende det, at vi ikke fik teltet taget ned igen betids nok til at undgå et kraftigt blæsevejr, og det medførte at teltet endte i hegnet på skolens idrætsplads med det resultat, at der måtte anskaffes ny teltdug, så debut’en med det nye telt blev ikke noget økonomisk hit. Det lykkedes også bestyrelsen, at få solgt det gamle telt i 2005 til Svend Jespersen for et acceptabelt beløb, selvom nogle måske mente, at det var mere end salgsprisen værd. Svends afhentning af teltet bevirkede så til gengæld, at han ved et tilfælde fik kigget op på taget af vores lade i Lunden, og ved nærmere eftersyn viste det sig, at eternittaget var præcis fra dengang, hvor de første asbestfrie plader blev produceret. Det betød, at de var ca. 15 år gamle og nedslidte i en grad, så bestyrelsen fandt det nødvendigt at iværksætte omgående udskiftning.

Nu udskifter man jo ikke bare 120 kvadratmeter tag på en dag eller to, eller gør man?

En henvendelse via medlemslisten, til potentielle ”træmænd” og andre med hænderne rigtigt monteret for enden af armene, bevirkede at vi kunne mødes nogle stykker en fredag eftermiddag til første del af projektet med udskiftningen. Lørdag morgen kl. 09.00 troppede vi op igen endnu flere end dagen før, og allerede lige over middag var taget udskiftet under kyndig vejledning af Carl Nexø som ”arbejdsleder” og alle vi andre som ”træmænd” på godt og ondt. Og alt dette foregik i slutningen af oktober i en pragtfuld efterårssol hvor temperaturen var så høj, at vi et par timer kunne hygge os med et par håndmadder og en dram, mens vi nød synet af det færdige arbejde og talte om gamle dage i foreningssammenhæng. Således lykkedes det at udskifte taget til materialeprisen på omkring 16.000,-kr. og samtidig få bekræftet, at sammenhold og frivillige hjælpere stadig lever i bedste velgående.

 

Taget er udskiftet og arbejdsholdet får lige et par halve stykker mad.

2006 startede med en justering af kontingentsatsen til 120,-kr. pr. husstand. Ellers forløb generalforsamlingen stille og roligt i den sædvanlige form. Efterfølgende blev der helt i tråd med den mangeårige tradition serveret gule ærter og flæsk med øl og brændevin. Den tradition har overlevet utallige bestyrelser og vil formentlig fortsætte mange år endnu.

Fastelavnsfesten, som jo sidste år blev ændret til et indendørsarrangement, kuldsejlede en smule, da det viste sig at Jethallen havde glemt at reservere lokalerne til arrangementet. Karup forsamlingshus reddede situationen for os på stregen og lagde lokaler til, om end det kun var til de mindste børns tøndeslagning. De lidt større var henvist til parkeringspladsen, men alt gik alligevel stille og roligt for sig denne lidt kølige søndag formiddag. Arrangementet vil igen fra næste år være at finde i Jethallen.

Arrangementet har eksisteret i rigtig mange år, og startede som tidligere nævnt som et udendørs arrangement på torvet i Østergade ved bageriet. I alle de år John Pedersen har haft bageriet, har vi haft et perfekt samarbejde, hvor foreningen har stået for kaffebrygning, uddeling af fastelavnsboller, samt styring af børnenes køllesving mod tønderne. Arrangementet er som regel et tilløbsstykke hvor alle byens børn, uagtet at forældrene ikke er medlem af vores forening, deltager i deres flotte dragter.

En anden mangeårig tradition blev også en succes i 2006. Den årlige udflugt, som dette år gik til Nordvestjylland, bød på en dag med godt vejr og mange gode indtryk og oplevelser undervejs.

Udflugterne er altid placeret på Kr. Himmelfartsdag og har i de senere år typisk mønstret folk til det meste af 2 busser. Traditionen med udflugt er formentlig startet engang omkring 1986 hvor turen indtil 1990 gik til Djurs Sommerland. I 1991 starter udflugten op i den form som vi kender den i 2006. Der er dog undervejs lavet justeringer for at tilpasse arrangementet til deltagernes ønsker. Således valgte bestyrelsen, for nogle få år siden, at ændre konceptet til, at der spises sandwich til middag, og spises varm mad et sted på vej hjem hen under aften. Dermed har turen udviklet sig til et heldagsarrangement, som indtil nu kun har mødt rosende omtale fra deltagerne.

I 2006 valgte vi at invitere folk fra Kølvrå Borgerforening med på turen. Dette er resultatet af, at det aldrig rigtigt er lykkedes for Kølvråfolkene at få tilstrækkelig tilslutning til en udflugt, og henset til at vi som regel har 10 – 15 pladser til overs i den ene bus, har bestyrelsen valgt at indgå i det samarbejde, som forventes at fortsætte i fremtiden.

Bestyrelsen valgte også i 2006 at gå i dialog med kommunen og ikke mindst dagplejemødrene, om kommunens planer om nedlæggelse af eksisterende legepladser. Kommunens økonomi fordrede, ifølge Udvalget for Teknik og miljø hvorunder legepladserne sorterer, at det ville blive nødvendigt, at indskrænke antallet til et absolut minimum i kommunens byområder. Vi støttede selvfølgelig dagplejemødrene i den sag, idet vi i første omgang foreslog indrettet en helt ny og centralt placeret legeplads i nærheden af Lunden, men det viste sig desværre at være for dyrt. Derefter valgte vi, at støtte ideen om at prioritere istandsættelsen af legepladserne således, at der blev bevaret en legeplads i Karup by. Det blev legepladsen ved biblioteket, som i løbet af 2006 og 2007 gerne skulle blive istandsat, så den dækker behovet for dagplejemødrene i byen. Dermed valgte bestyrelsen at frafalde projektet om en legeplads placeret i nærheden af Lunden på arealet ned mod Skoleåen finansieret af kommunale midler. Til gengæld besluttede bestyrelsen, at undersøge mulighederne for at etablere et areal i selve Lunden med en indhegning til en slags naturlegeplads. Etablering af en sådan er ikke noget der sker hen over natten, og økonomisk er det en større mundfuld, hvorfor bestyrelsen i efteråret ansøgte en del fonde om tilskud til bl.a. et projekt med sigte på noget i den retning.

Så gik der tid med det, og det skulle vise sig at samtlige ansøgninger til de nævnte fonde, alene var en fordel for postvæsnet, som tjente på portoen. Der kom ganske enkelt afslag på alle ansøgninger, men det væltede os nu ikke af hesten, og mon ikke vi i løbet af foråret 2007 prøver med en ny runde ansøgninger til nogle andre fonde.

 

Morgenkaffen og et rundstykke nydes på udflugten i 2006.

2007 blev det, og fastelavnsarrangementet fandt igen sin plads indendørs i Jethallen til stor glæde for såvel de små udklædte poder som deres forældre, der ikke længere behøvede at stå frysende på gadehjørnet ved bageren og skynde på uret. Også foreningens 100 års generalforsamling forløb stille og roligt. Bestyrelsen var repræsenteret med 3 mand, da kassereren var gået under dynen med influenza og de øvrige var til et vigtigt møde i Lions Club. Det var i de dage vinteren pressede sig på, snelaget havde lagt en dyne over Midtjylland og det føg om hushjørnerne. Der var dog på behørig vis kogt ærter og kogt både fersk og røget flæsk i rigelige mængder, og til trods for vejret valgte 45 -50 personer at indtage dette herremåltid efter generalforsamlingen tillige med en akvavit og en pilsner. Der blev snakket og hygget, og således blev også den del klaret uden de store problemer. I 2007 blev der også tid til endnu et besøg ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole, som jo et par år tidligere havde lovet at præsentere den nye redningshelikopter, når den blev flyvende. Et halvt hundrede deltog i det spændende arrangement, hvor også der var demonstration af simulatoren med flybrand og brandbiler med "fuld musik".

Foreningens egen 100 års fødselsdag faldt onsdag den 11. april på en smuk og solbeskinnet dag. Bestyrelsen havde valgt at festligholde dagen med en reception i forsamlingshuset, hvor der blev budt på lidt snitter og en pilsner. En trofast skare af medlemmer og næringsdrivende fra byen mødte op med fine gaver, gavekort og pengegaver, som senere skulle anvendes til bl.a. anskaffelse af flere planter til Lunden. Ved samme lejlighed blev foreningens rødvin præsenteret og smagt af medlemmerne. Vinen var fremstillet i anledning af 100 års jubilæet og blev blandt andet solgt fra foreningens hjemmeside.

Sommeren startede tidligt dette år, og det medførte at byens ungdom, i deres kedsomhed og mangel på opdragelse, fik lyst til at lave indbrud i spejderhytten, såvel som der blev trukket træer og buske op og brændt af på bålpladsen i Lunden. Desværre var der dette år, såvel som det var været tilfældet de foregående år, en stigende tendens til at børn helt ned i 12-års alderen sniffede lightergas og drak alkohol og desværre udviklede en ødelæggelsestrang, som åbenbart skulle gå ud over byens borgere.

Foreningens udflugt gik dette år, som jo var specielt på grund af 100 års jubilæet, til Skamlingsbanken, storkebyen Bergenhusen og Husum i Nordtyskland. Det specielle i den sammenhæng var prisen, som bestyrelsen i stedet for at holde jubilæumsfest havde valgt at reducere med et beløb svarende til foreningens alder. Det betød at vi nåede et deltagerantal på 99, og det var bestyrelsens indtryk, at alle havde en rigtig god og spændende dag, ikke mindst på grund af de mange storke i Bergenhusen, som jo virker lidt storslået, ikke mindst når man kommer fra Midtjylland, og sjældent har set en sådan fugl på de kanter. Den kulinariske oplevelse på Rudbøl Grænsekro satte bestemt også et positivt præg på den lange udflugtsdag, som sluttede kl. 22 med hjemkomst til Karup.

Grundlovsmødet dette år blev den politisk stærkeste opstilling henset til ikke mindre end 3 folketingsmedlemmer på talerstolen, og ikke mindre end 7 forskellige politiske partier repræsenteret i den sammenhæng. Mødet startede præcis kl. 12.00 som annonceret, og TV-Midtvest transmitterede direkte fra arrangementet i deres middagsnyheder. Vejret var en lidt blandet fornøjelse, og publikumsdeltagelsen var meget lig vejret også en begrænset succes. Ca. 50 personer var mødt op denne eftermiddag til snak, pølser og bajer, og de fremmødte hyggede sig tydeligvis i selskab med de talende politikere, omend de måtte i ly under paraplyerne til sidst..

Det blev året hvor Frank Larsen endelig fik gennemført sin ønskede aktivitetsdag, men deltagelsen var noget beskeden, idet vi sloges med dårligt vejr ved middagstid, Hærvejsmarch i Viborg og sidste men ikke mindst et ”Trucker-show” ved flyvestationen. Alligevel blev det så hyggeligt at vi besluttede at prøve igen til næste år, men på et andet tidspunkt. Bestyrelsen fik lært at spille petanque og vikingespil, og et par pølser blev der da også stoppet i hovedet. Samme aften var det så Skt. Hans, der skulle afvikles, og det var på vanlig vis en succes. Der var omkring 300 mennesker denne solbeskinnede aften der kiggede forbi og lyttede til Mette Nielsens glimrende tale.

Den 1. august vendte sommeren tilbage efter en regnfuld juli og cykelturen forløb i strålende solskin og 22 graders varme. Igen gik turen til Dollerup hvor Lene traditionen tro ventede med kaffe og hjemmebagt kage. 20 deltagere havde valgt at cykle turen, og på opfordring vil vi kigge på længden af turen fremadrettet under henvisning til de lidt ældre, der trods alt mener at knap 30 kilometer på cykel er lige i overkanten.

Som noget nyt og som udløber af et legat fra Nykredit på 10.000,-kr. valgte vi i sensommeren 2007 at lade Søren Brynjolf stå for en del af udsmykningen til Lunden i form af en træskulptur, som han i blæsevejr og med en snes tilskuere fik udskåret lørdag den 15. september. Et par andre kunstkreatører forsøgte også at fremstille et par figurer, og den ene lod da også kunstværket (en hare) blive på stedet hvor den på sigt vil blive opstillet sammen med andre lignende kunstværker.

 

Et nyt bed med Rhododendron fra 2007.

2008 startede årets første aktivitet allerede den 3. februar, hvor fastelavnsfesten igen havde fundet sin rette plads i Jethallen. Det var bidende koldt udenfor, så ikke mindst derfor var det rigtig dejligt at kunne være i Jethallen, hvor ungerne i deres flotte dragter rigtig kunne hygge sig med tøndeslagning, fastelavnsboller og chokolademælk.

Virksomhedsbesøget blev i 2008 en tur til Unimerco i Sunds, og i modsætning til tidligere måtte vi dette år oprette venteliste på deltagelse i arrangementet på grund af overstrømmende interesse. Det blev da også en rigtig spændende rundvisning i Sunds på virksomheden, der tidligere har haft titlen som ”Danmarks bedste arbejdsplads”.

Udflugten 2008 startede i lidt kedeligt vejr. Ikke mindst ved ankomsten til Vrads, hvor vi skulle køre med veteranbanen, var det både mens vi fik morgenkaffen og under selve turen med toget til Bryrup irriterende regnvejr. Da vi stod af toget i Bryrup, begyndte det dog så småt at klare op, og under resten af turen var vi forskånet for det kedelige vejr, det klarede endda så meget op, at solen under stort set resten af turen var fremme. Turen var i 2008 en smule kortere end den har været de senere år, men ikke desto mindre var det en rigtig god oplevelse både i Jelling og Fredericia. Aftensmaden var denne gang med særdeles lokalt islæt, og blev serveret ved hjemkomsten på Hotel Karup Å. Alt i alt en rigtig god udflugt med gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

2008 blev også året hvor kommunalreformen og dermed kommunesammenlægningen for alvor kunne mærkes. Ganske uvarslet besluttede embedsmandsvældet i Viborg, at det var slut med at ordne de grønne områder med mindre der var tale om kommunalt ejede arealer. Ja selv græskanterne rundt om i byen fik lov til at passe sig selv, og som tiden gik kom ikke kun Karup, men også andre småbyer i Viborg kommune til at ligne noget, der var under afvikling. Tiden nærmede sig for grundlovsmødet, og græsset voksede lystigt i Lunden, uden at vi i den sammenhæng havde hørt noget som helst om, at græsslåningen var sparet væk. Kun ved en tilfældighed fik vi via en af kommunens medarbejdere at vide, at sådan var det, og det var en ordre fra kommunens side. Dette affødte selvfølgelig straks en skriftlig henvendelse til forvaltningen, hvor vi gjorde opmærksom på at vi lige om lidt skulle afholde grundlovsmøde med mindst 3 folketingsmedlemmer på talerstolen, så det ville det være et rigtig godt indtryk de kunne få af Viborg kommunes evne til at tage sig af sit opland, hvis ikke græsset blev slået inden, og det blev det så. Efterfølgende var aviserne præget af klager fra stort set samtlige oplandsbyer, hvor man også undrede sig over den manglende vedligeholdelse, og der kom da også efterfølgende lidt gang i plæneklipperen igen de forskellige steder. Grundlovsmødet blev traditionen tro en succes i strålende solskin og med nogle veloplagte talere på talerstolen. Omkring 50 – 60 tilhørere var mødt op, og der blev hyggesnakket, spist pølser og nydt en håndbajer eller to. Forud for grundlovsmødet havde bestyrelsen, med stor hjælp fra nogle medlemmer og ikke mindst Henning Jensen, fået brolagt et areal foran ”scenen” på 160 kvadratmeter, hvor der nu er mulighed for at stille borde og stole op uden at disse synker ned i græsset.

Sankt Hansarrangementet blev en lidt blandet fornøjelse. Efter en relativt lang og tør periode kom regnen og det ustadige vejr igen, og selvfølgelig også den 23. juni, hvor det var både blæsende og vådt. Vi havde lyttet til ”folkets røst” året i forvejen, og derfor flyttet båltale og hekseafbrænding til at være en time senere en vanligt, og det blev så et eller andet sted vores held. Faktisk lykkedes det at gennemføre arrangementet i tørvejr om end det dog luftede en del. Kjeld Merstrand holdt en glimrende tale, og der blev hygget, spist pølser og nydt et par håndbajere medens bålet hurtigt og godt hjulpet af blæsten brændte ned. Til trods for det lidt ugunstige vejr, var der en trofast skare på omkring 350, der trodsede vejret og mødte op.

Den 6. august rullede 29 cyklister af sted mod Kompedal Plantage, hvor Lene sædvanen tro ventede med kaffe og hjemmebagt kage. Selv om årets tur var kortere end normalt var alle våde, da de kom hjem. Om det skyldtes sved eller en regnbyge eller to skal være usagt, men sikkert var det, at kaffen blev lidt tynd på grund af  en regnbyge.

Som et forsøg på at fremme integrationen i Viborg kommune efter kommunalreformen arrangerede foreningen den 13. september en byvandring i det gamle Viborg for foreningens medlemmer. Byvandringen i sig selv var absolut en succes, men deltagerantallet var mildest talt katastrofalt. End ikke bestyrelsen var særlig stærkt repræsenteret, men alligevel blev det en rigtig god eftermiddag for de 12 personer, der havde valgt at lytte lidt til den spændende historie. Vejret var pragtfuld denne eftermiddag, så spadsereturen gennem domkirken og de gamle gader blev nydt i flot solskin, som absolut var med til at fremhæve de smukke gamle huse.

Årets sidste arrangement var som sædvanligt ålegildet. Det skulle vise sig umiddelbart også at blive det sidste ålegilde i det hele taget. Desværre var der kun 40 deltagere denne aften, men antallet til trods blev arrangementet en succes. Af de 40 deltagere var der 33 ålespisende, som fortærede ikke mindre end 25 kg. ål. Økonomisk var arrangementet en underskudsforretning for andet år i træk, og bestyrelsen valgte derfor at lade dette være det sidste af slagsen. Hvad der kommer i stedet for i 2009 må tiden vise, men bestyrelsen arbejder allerede med nye ideer, så der igen kan komme lidt gang i det socialkulinariske sammenhold for sultne og tørstige medlemmer.

 

Fast grund under fødderne med flotte belægningssten i 2008.

Året 2009 tager sit udgangspunkt 4 dage efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen med vanlig gåpåmod kastede sig ud i fastelavnsarrangementet i Jethallen. Som altid var der tale om en stor succes, og både børn og forældre var glade for det lune og hyggelige arrangement, hvor man kunne nyde børnenes udklædning samtidig med en kop kaffe og samvær med andre småbørnsforældre og ikke mindst bedsteforældre.

Det skulle vise sig særdeles vanskeligt at finde et sted at tage på virksomhedsbesøg dette forår, og bestyrelsen valgte derfor at droppe arrangementet, men til gengæld være på forkant med næste års arrangement, som blev bestilt til at gå en tur til det kendte bryggeri i Skive.

Den 25. april havde bestyrelsen kaldt sammen til arbejdsdag i Lunden, og som sædvanligt var der god opbakning til at få ryddet op og gjort forskellige nødvendige tiltag for at gøre klar til årets arrangementer på stedet. I den forbindelse er det værd at fremhæve såvel Aksel Linneberg, Henning Jensen og Poul Erik Mathiesen, som ihærdigt kastede sig ud i at få etableret en mindre indhegning på omkring 100 kvm til brug for bl.a. dagplejemødrene, når de gæster Lunden med deres små poder.

Den årlige udflugt faldt på en lun forårsdag den 21. maj, hvor der ellers ifølge metrologerne var lagt op til en regn. På traditionel vis lykkedes det igen at snyde vejrguderne og få kørt turen igennem helt i tørvejr lige til vi skulle hjem fra aftensmåltidet i Rindsholm. Bortset fra den regn, der kom på det tidspunkt, havde det været en fantastisk dag, hvor vi startede med kaffe og rundstykker ved Lovns Bredning i flot solskin og med udsigt til den lille færge i fjorden. Herfra gik turen til Nibe, hvor vi blev modtaget af et par særdeles veltalende guider, der på en medlevende måde fortalte historier fra den gamle købstad og beredvilligt viste rundt i hele byen. Efterfølgende gik turen til Rebild Bakker, hvor der igen var flot vejr, og hvor der var mulighed for at gå en tur i bakkerne og samle appetit til turens slutpunkt på Rindsholm Kro, hvor Frode og Hanne havde sørget for et dejligt aftensmåltid. Alt i alt en god tur som vi kun har fået positive tilbagemeldinger på.

Grundlovsmødet blev det til dato største med omkring 80 -90 deltagere. Vejret var flot og solrigt om end det trak sammen og en enkelt byge regnede på en enkelt af talerne. Lidt ombytning i det planlagte program og et par talere der var lidt kortere end forventet skabte en lille kunstpause i programmet hvor vi valgte at give ordet frit. Dette blev på særdeles underholdende vis taget op af Jeppe Søe, der med sine fantastiske evner til at kommunikere fik fortalt de fremmødte, hvordan de hver især fremstod, når de sad foran fjernsynet og lappede nyhederne i sig. Relationerne til dyreriget var umiddelbare og indlægget ganske tankevækkende og særdeles underholdende. Alt i alt et godt arrangement som selv kassereren var glad for, så mon ikke også der var balance på økonomisiden.

Der var også alle de sædvanlige arrangementer med Sankt Hansbål, hvor Karin Gaardsted fra Viborg lagde vejen forbi og holdt den traditionelle båltale. Der var cykeltur i silende regn i alle tilfælde på vejen hjem. Det var selvfølgelig tørvejr da vi startede ellers havde vi aflyst turen, men nu var vi jo kommet afsted, og det var da også først på vejen tilbage fra Frederiks det rigtig brød løs. På det kulinariske plan var der fest i forsamlingshuset med "Ben & Bajer", et arrangement med irsk inspireret musik og bengnaveri til den store guldmedalje.

2009 blev også året hvor en del af trafikplanen blev gennemført i byens hovedstrøg, og som altid i Karup med det sædvanlige efterfølgende brok fra nogle af de borgere, der ikke gad at møde op til de orienteringsmøder, hvor man havde mulighed for indflydelse. Helt utroligt så klog man altid er bagefter, men ganske normalt på disse kanter af landkortet. Det bliver alligevel spændende at se om ikke planen, når den er færdig, og der er etableret lysregulering ved Nygade, trods alt får den ønskede virkning og brokkeriet så formentlig forstummer igen. Sjovt at man gerne vil så meget for at sikre de bløde trafikkanter, men det må under ingen omstændigheder medføre den mindste ulempe for den enkelte selv, kun for alle de andre. Et koncept som er og bliver ganske umuligt, men alligevel også underholdende at betragte.

 

Som altid fastelavnsboller til børnene ved tøndeslagningen i 2009

I 2010 lykkedes det igen at få stablet et virksomhedsbesøg på benene, og til manges tilfredshed gik turen den 17. marts i bus mod Skive og Hancock Bryggeriet. En interessant tur hvor ingen gik tørstige hjem, enkelte var knap nok i stand til at gå, men burde nok have haft et gangstativ at støtte sig til.

Den årlige udflugt gik med hjælp fra Ole Janum gennem Frijsenborg parken, hvor vi nød kaffen og rundstykkerne. Om end det fugtede lidt fra oven, var det en fin start på udflugten, som efterfølgende gik videre til Botanisk Have i Århus og med frokostindtagelse ved Marselisborg i mindelunden. Ikke langt fra mindelunden blev der igen gjort holdt, og deltagerne havde nu mulighed for at komme helt tæt på vildtet i Marselisborgskovens dyrehave, en spændende oplevelse for de fleste. Sluttelig gik turen til Norsminde havn, hvor der var mulighed for at komme tæt på vandet og købe en kop kaffe, inden turen igen gik hjemover til aftenspisning på Hotel Karup.

For 7. år i træk var der grundlovsmøde i Lunden, og alt i alt forløb det efter planen og med næsten samme antal deltagere og talere som de foregående år. Sankt Hans blev traditionen tro et tilløbsstykke af folk fra byen og med borgmester Søren Pape Poulsen som aftenens taler. Bålet brændte flot mens spejderne på bedste vis sang Midsommervisen efter eget ønske. Tidligere var Midsommervisen en stump musik fra en cd, men spejderne mente at kunne gøre dette bedre, og derfor fik de lov at prøve kræfter med den opgave. Om det lykkedes at gøre det bedre, må afhænge af de ører der lyttede til fremførelsen, og det skal vi derfor undlade at tage stilling til.

En nyetableret natursti på Åhusevej, hvor der er mulighed for at gå en tur langs med åen, blev årets mål for cykelturen, og ikke mindre end 30 mødte op og deltog i turen og kaffedrikning og kagespisning på rastepladsen. Som et forsøg på lidt nytænkning blev der den 29. august arrangeret en lille vandretur i Stendal plantage som en fin afslutning på byfesten i Karup. Det skulle vise sig at kun en lille flok havde energi til at møde op og deltage i den ellers ganske flotte tur gennem skoven. Vi valgte dog at forsøge med en ny tur i 2011, under devisen at man aldrig skal opgive noget nyt efter første forsøg. Tiden må så vise om vi tog fejl i den antagelse.

Årets gilde med Ben & Bajer blev en omgang økonomisk spanking til pengekassen, idet andre af byens foreninger havde fået den glimrende ide at få placeret et par arrangementer umiddelbart før vores, hvorfor befolkningen formentlig blev ramt af lavvande i pengepungen, og derfor ikke også havde råd til det ellers så hyggelige arrangement med lidt bengnaveri og tilsvarende irsk folkemusik. Klog af skade blev det så efterfølgende aftalt, at vi fremover vælger at aflyse såfremt andre på den måde ønsker at træde ind umiddelbart før os for at nappe ”kunderne”.

2010 blev også året, hvor vi fik lært at man ikke kalder medlemmerne sammen en hverdagsaften omkring ved spisetid, og forventer at de møder op med haveredskaber og handsker for at få ryddet op i Lunden, så den slags vil igen i fremtiden blive placeret som tidligere en lørdag formiddag, hvor foreningen foruden lidt beskæftigelse byder på en kop kaffe og et rundstykke.

 

Cuno Hansen er "dus med dyrene" i dyrehaven under den årlige udflugt 2010

Umiddelbart inden den årlige generalforsamling i februar 2011 lykkedes det endelig at få politikerne til at forstå vigtigheden af trafiksituationen gennem Karup, og på et fælles møde mellem skolebestyrelsen, handelsforeningen, borgerforeningen, Viborg kommune og Vejdirektoratet blev det besluttet at 2011 skulle blive året, hvor Karup fik sin lysregulering ved Viborgvej/Nygade. Arbejdet ville dog tidligst blive påbegyndt omkring 1. august med en forventelig afslutning omkring 1. oktober. Samtidig påtog Viborg kommune sig opgaven med at få sikret, at trafikken blev ledt udenom byen, et projekt som efter planen bliver udført når lysreguleringen er klar.

For så vidt angår foreningens gøremål i 2011 startede de med fastelavnsarrangementet i Jethallen, hvor vi i samarbejde med Handelsforeningen, og de sædvanlige forretningsdrivende underholdt byens børn med at slå katten af tønden.

Også 2011 bød på et virksomhedsbesøg, denne gang til Herningværket som laver varme og strøm af både olie, kul og træflis. Et spændende besøg som strakte sig over en hel aften og sluttede af med en fantastisk udsigt over Herning fra toppen af anlægget.

Udflugten i 2011 startede med et besøg i Rododendronhaven, som så mange gennem tiden har kørt forbi uden af kigge indenfor. I den fantastisk smukke have indtog vi kaffen og rundstykkerne inden deltagerne travede området igennem og fik set alle mulige afskygninger af de smukke planter. Derefter gik turen til Bogense havn hvor de medbragte sandwich blev indtaget, og hvor der igen var mulighed for at gå en lille tur og nyde havluften og den flotte udsigt. Den Fynske Landsby blev dagens midtpunkt, og mange valgte at gå både tur og kigge i de gamle velbevarede huse såvel som der blev tid til en tår kaffe og lidt kage i et par af havens hyggelige traktørsteder.

3 dage efter udflugten var der igen mulighed for at hygge sig, denne gang til det årlige grundlovsmøde som kom til at bære præg af det valg som senere på året under alle omstændigheder ville blive udskrevet. På en måde var det måske foreningens til dato mest spændende grundlovsmøde, hvor alle benyttede ytringsfriheden til at fremsige ønsker for en fælles fremtid, hvor møderne tidligere måske mest af alt har beskæftiget sig mere med selve ytringsfriheden og grundlovens egentlige indhold.

2011 blev også året hvor nogle af byens uopdragne unger valgte at brænde hovedparten af bænkene i Lunden af. Et lidt trist syn, når man tænker på at Lunden skulle være stedet hvor alle kan hygge sig og gå en tur tæt på naturen, såvel som man skulle kunne sætte sig på bænkene og nyde sin medbragte kaffe eller en øl for den sags skyld. Den del har nogle få af byens unge nu umiddelbart sat en stopper for. Hvordan men forhindrer den slags i fremtiden, er foreløbig et ubesvaret spørgsmål.

Den 18. juni blev dagen hvor naturgenopretningsprojektet ved den gamle mølledam blev indviet. En flot dag hvor solen kiggede frem mens der blev holdt taler af såvel politikere som formanden for Karup Å-sammenslutningen og borgerforeningens formand. Alle var enige om at dette projekt var en fantastisk succes for både området og dambrugsejeren, som nu kunne kigge ud over et smukt å-forløb hvor der med tiden vil være masser af fisk, såvel som befolkningen vil kunne færdes til fods og nyde en spadseretur langs vandløbet. Folkene bag naturgenopretningsprojektet demonstrerede elfiskeri, og allerede på dette tidlige tidspunkt var der småfisk i åen. Samtidig med nedlæggelse af dambruget og indvielse af det nye vandløb, er der åbnet mulighed for at byens børn kan fiske i den første del af skoleåen ved Vallerbækvej.

Sankt Hansbålet i Lunden blev traditionen tro et tilløbsstykke om end der efterhånden er så mange bål i og omkring Karup, at man kunne have frygtet en vigende tilslutning. Regnen havde sat sit præg på dagen, og om end det var tåleligt vejr både mens Kristian Pihl Lorentzen holdt sin glimrende tale og stort set resten af aftenen, så lykkedes det aldrig helt for spejderne at få ild i selve bålet. Således måtte heksen afbrændes ved hjælp af lampeolie, og senere forsøgte man med en sjat benzin at få tændt ild i resten af bålet, men forgæves. Midsommervisen blev fremført ved hjælp af CD-afspilleren og de omdelte sange, da spejderne ikke mente at kunne præstere noget bedre end dette i år. Til gengæld blev der spist masser af pølser og drukket masser af øl og sodavand, så i den sammenhæng havde spejderne lidt større succes end med afbrænding af bålet. Vi regner med at spejderne frem mod næste års arrangement bruger lidt tid på kunsten at lave ild og tænde bål, og regner så med at alting virker igen i 2012.

Årets cykeltur blev igen til Sdr. Resen naturpark, og ikke mindre end 38 havde valgt at pumpe cyklen og deltage i turen denne flotte aften i begyndelsen af august. Der var som sædvanligt indlagt et par stop, hvor det var muligt at fugte ganen, såvel som der fremme i naturparken blev serveret kaffe og hjemmebagt kage.

 

Billede fra naturgenopretning ved mølledammen i 2011

 

2012 blev skæbneåret for den lokale akutbil. Efter en lang og sej kamp med ikke mindst to kvindelige embedsmænd i Region Midtjylland og de folkevalgte regionsrådspolitikere måtte formand og daglig leder af akutbilen Frank Larsen kaste håndklædet i ringen. Over en lang periode på mere end et halvt år havde embedsmændene i stilhed besluttet at undlade udkald af bilen, og dette til trods for at der stadig var en behov for dette. Man henholdte sig til at ingen kunne og ville påtage sig ansvaret for det arbejde nødbehandlerne udførte, og i øvrigt havde udført i 6 år uden en eneste klage, men de folkevalgte var traditionen tro ganske handlingslammede og formåede ikke at leve op til sit ansvar som arbejdsgiver for embedsværket, og dermed vandt embedsmændene kampen og akutbilen afgik stille og roligt ved døden i lokalområdet.

Akutbilen var doneret af Lions Club, og den blev derfor af Region Midtjylland givet tilbage til Lions, som valgte selv at beholde denne og afhænde den til højestbydende. Den del gav en del kvaler, idet man i første omgang solgte bilen til en svindler, som reelt ikke ejede kongens mønt. Efter lidt hjælp fra foreningen kom bilen retur, og blev nu solgt til en anden, som over tid også skulle vise sig at være lidt af en svindler, om end man i denne omgang trods alt fik et ikke særlig stort beløb ind for denne. Så alt i alt en rigtig dårlig slutning på historien om akutbilen for Lions vedkommende. Det mest triste blev trods alt en ganske stor serviceforringelse for borgerne i lokalområdet, som ikke umiddelbart har ændret sig, og med regionens velsignelse blev det hele sat tilbage til tilstanden fra før 2005, hvor man også kæmpede med lange ventetider på ambulancer. Sjovt nok så giver den slags tiltag kun ganske lidt støj i området, og relativt hurtigt falder tingene tilbage og der bliver ro på området igen, ikke mindst fordi befolkningen opgiver kampen mod systemet, og i sidste ende klager de døde jo ikke til nogen.

Støtteforeningen til akutbilen, som jo over tid havde lagt lidt sponsormidler til side til køb af en ny bil, blev afviklet i god ro og orden. Pengene fra foreningen blev fordelt til nogle af de lokale borgerforeninger i de området hvorfra nødbehandlerne gennem de 7 år ordningen kørte kom fra, så på den måde kom pengene tilbage til de områder hvorfra de var kommet, og har siden gjort gavn på den måde.

2012 bød jo som alle de tidligere år på de traditionelle aktiviteter med bl.a. virksomhedsbesøg på ventilationsfabrikken Dantherm i Skive, hvor den lille skare der valgte at tage med, fik en god oplevelse af en virksomhed der ikke alene producerer ventilationsanlæg, men også udviser stor social ansvarlighed for byen og svage borgere, som man forsøger at hjælpe i gang.

Udflugten blev igen en dejlig tur ud i fædrelandet i området ved Varde og Ribe, og med dagens højdepunkt (spisningen) på Turisthotellet i Oksbøl. Grundlovsmødet dette år var lidt tandløst, men vel ikke uventet så langt inde i en valgperiode set med kommunalpolitiske øjne. Sankt Hans blev en rigtig våd omgang, hvor ordet fornøjelse vel kun passer til taleren, som var den i Kølvrå barnefødte Steen Hartov, der holdt en glimrende tale om livet og opvæksten på egnen. Årets traditionelle cykeltur blev en tur på den nye cykelsti fra Grønhøj til Frederiks. I Frederiks blev det til et besøg i den lokale borgerforeningens flotte anlæg, hvor kaffen og den hjemmebagte kage blev indtaget.

Også i 2012 lykkedes det at lave en lille byvandring med Inger Merstrand fra lokalhistorisk arkiv i spidsen. En dejlig tur rundt i byen, hvor der blev fortalt byhistorie krydret med anekdoter om nogle af de gamle landsbytosser. En tur som også bragte os indenfor i kirken, hvor Lotte Boas øste ud af siden viden om sognekirken og dennes historie. Turen sluttede med en kop dejlig kaffe i konfirmandstuen støttet af det lokale menighedsråd. En af grundlæggerne af det lokale anlæg, som nu hedder Lunden, var Jakob-skomager. Jakob-skomager blev for mange år siden begravet på kirkegården i Karup, og i 2012 var tiden inde til at nedlægge hans grav, for at gøre plads til nye ”beboere”. I den anledning besluttede borgerforeningen at hans gravsten, som ellers ville blive fjernet og knust, i en ikke nærmere bestemt årrække kunne placeres i Lunden på højen ved 5. maj mindesmærket, så også dette kom på plads i sensommeren ved en lille højtideliglighed og en udendørs gudstjeneste på stedet. Umiddelbart vil stenen blive stående i Lunden de næste 10 år, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til om denne skal fjernes igen, således at Lunden ikke udvikler sig til en filialkirkegård, hvilket ingenlunde er tanken med denne.

Spisearrangementerne i samarbejde med handelsfolkene var også en succes dette år, og der er ingen tvivl om at arrangementer vil forsætte de næste år, så længe der kan samles deltagere til konceptet, som på spøgefuld vis i køkkenregionen af opvaskeholdet går under navnet Karups Folkekøkken. Det er god og nærende mad til billige penge, så derfor dette kælenavn, hvis man kan kalde det sådan.

 

Så er kaffen og den hjemmebagte kage klar i anlægget i Frederiks ved cykelturen

2013 blev igen et år, hvor ikke mindst Preben Hansen foreningens trofaste kasserer sled bundene ud af træskoene i et forsøg på at skaffe nye medlemmer til foreningen, eller i det mindste holde medlemstallet status quo. Problemet med en foreningen som borgerforeningen er, at medlemskredsen i stor udstrækning består af byens ældre borgere, og kampen om medlemmerne med Vorherre er ind i mellem lidt ulige, hvor han oftest vinder, og dermed falder medlemstallet. Preben har de fleste år haft held af at skaffe nye medlemmer til foreningen, og medlemstallet har derfor de sidste mange år ligget stabilt på ca. 240 – 245 husstande.

Igen i 2013 lykkedes det af få stablet et virksomhedsbesøg på benene, og denne gang til den lokale virksomhed Danish Aerotech, som bor på flyvestationens område. En lille spændende virksomhed som bl.a. fremstiller flydele til forsvaret, såvel som de foretager vedligeholdelse af nogle af flyvevåbnets mindre fly. Et par håndfulde mødte op til arrangementet og fik en rigtig god aften på stedet, hvor en del af deltagerne selv for år tilbage har været beskæftiget om end i anden sammenhæng. Også den årlige udflugt der dette år gik til grænselandet med Gråsten slot og Dybbøl Mølle blev afviklet i forholdsvis godt vejr og med dagens højdepunkt på Pejsegården i Brædstrup, hvor alle kunne spise løs af buffeten til de skammede sig. Det var der så ingen der gjorde, altså skammede sig, men mætte blev de alle.

Grundlovsmødet var knapt så tandløst som året før, og dette forhold skyldtes vel ikke mindst at det var valgår, og dermed steg behovet for politikerne for at få budskaberne ud over kanten. Talerne bar tydeligt præg af dette, og med vilje havde foreningen valgt at satse på lokale kandidater henset til kommunal- og regionsrådsvalget dette år. Skaren af tilhørere lå på de sædvanlige 30 – 40 stykker, der benyttede lejligheden til en god snak og en pølse og en håndbajer.

Også i 2013 lykkedes det at afholde Sankt Hans i Lunden, dette år med den nye sognepræst som taler. Arrangementet er efterhånden blevet lidt udvandet henset til den opvoksende curlinggeneration, hvor forældrene efterhånden alene lever deres liv på børnenes præmisser. Det betyder, at bålet helst skal afbrændes længe inden solnedgang for at tage hensyn til skolebørn og andre, der ikke denne ene dag om året magter at være lidt længere oppe. I gamle dage var der fakkeltog og underholdning på stedet, men efterhånden handler det kun om at få solgt et par røde pølser og få brændt bålet ned, så man kan komme hjem igen. Det er desværre nok en udvikling man ikke lige vender op og ned på, og dette til trods er der da også stadig god deltagelse til arrangementet, så derfor vil det også bestå i årene fremover. Sommeren 2013 blev en for alle danskere dejlig og solrig tid, og i Karup betød det endvidere, at laden i Lunden blev tør nok til, at vi kunne give træværket et tiltrængt løft i form af træbeskyttelse sponseret af den lokale malermester Niels Monberg. Sommeren blev også tiden hvor det lykkedes de to gæve ”piger” Lone og Margrethe at få realiseret projektet med motionsredskaberne i Lunden. Et projekt pigerne sammen med andre havde arbejdet på i lang tid i samarbejde med Viborg kommune. Det store arbejde bestod bl.a. i at finde fonde og lignende så man kunne skaffe midler til redskaberne der på sigt skal være med til at gøre Karup-borgerne lidt sundere. Projektet stod færdig i efteråret 2013 og de sidste penge blev kørt ind ved byfesten af Mikkel Kronborg og Jesper Henriksen, der bogstavelig talt cyklede røven ud af bukserne på en rundstrækning i byen, hvor de trampede i pedalerne i 24 timer i træk.

 

Morgenkaffe, rundstykker og dram på vej mod grænselandet

2014 blev igen et år med rekord deltagelse i foreningens generalforsamling med hele 67 fremmødte til gule ærter og flæsk. De fælles spisearrangementer fortsatte i Forsamlingshuset sammen med Handelsforeningen og støtteforeningen til huset. Arbejdsbyrden blev besværliggjort af en defekt opvaskemaskine, som betød at al servicet stort set skulle vaskes op i hånden, så den del kan langt fra betragtes som en succes, men selve arrangementerne var det, dog med undtagelse af det der løb af stablen den 14. marts. Her var der lagt op til smørrebrød og svingom til et par lokale kunstnere, men det blev desværre ikke helt den store publikumsmagnet. Opvaskemaskinen blev udskiftet og efter en del bøvl med justering af denne, er det igen blevet en overkommelig opgave for foreningen at være opvaskeholdet, så dette fortsætter også i foråret 2015.

Fastelavnsarrangementet forløb som sædvanlig godt i Jethallen, om end det var nødvendigt at finde en ny leverandør af boller efter bagerens pludselige lukning. Helle fra OK+ var heldigvis klar til at sikre den del, så det vil formentlig også fortsætte med boller derfra, såvel som Biografen igen var med til at sponsere lidt gavekort til de bedst udklædte børn. Virksomhedsbesøget blev i 2014 en spændende tur til Viborg kommunes store nye rådhus, hvor en guide gav en god og informativ rundvisning efterfulgt af en kop kaffe og et par småkager. Foreningens årlige udflugt blev en fantastisk tur til den gamle købmandsgård i Bindeballe, hvor alle deltagerne kunne gense alle de produkter man i gamle dage kunne købe hos de lokale købmænd, det være sig fernis, og andre dagligdags kemikalier som tidligere blev brugt i husholdningen, og det endda i de originale emballager. Også de gamle cigaretpakker kunne man stifte bekendtskab med, og mange erkendte at de i deres tidlige ungdom ofte købte de velkendte 5 styks pakninger med cigaretmærket York eller Eifel. Kaffen og rundstykket blev indtaget samme sted inden turen gik videre til Odense, hvor Jernbanemuseet var rammen om udflugten det meste af eftermiddagen. Her var der til gengæld også nok at kigge på, og ikke mindst det gamle skilt fra stationsbygningen i Karup vakte gensynsglæde, såvel som alle de spændende gamle lokomotiver og togvogne, som en del af medlemsskaren jo henset til deres alder sagtens kunne huske at have kørt i. Vejret var dejligt solrigt og sidst på eftermiddagen gik turen hjemad igen med stop i Brædstrup hvor vi for andet år i træk indtog aftensmaden med stor succes. Der var som sædvanligt arrangeret lidt amerikansk lotteri til at fordrive tiden retur til Karup i bussen. Alt i alt en rigtig god udflugt hvor 52 personer havde valgt at deltage.

Grundlovsmødet blev en rigtig god oplevelse i 2014, hvor vi for det første startede en time tidligere end vi plejer, og hvor vi besluttede at give gratis pølser til de der købte drikkevarer, så ikke mindst derfor valgte godt og vel 110 personer at lægge vejen forbi. Det var også lykkedes at stille det hidtil stærkeste hold talere, henset til at alle med undtagelse af Søren Pape Poulsen var folketingsmedlemmer eller kandidater, så der blev talt som om valgkampen var startet, om end det jo først efter planen er i 2015. Sankt Hans arrangementet blev en lidt tynd forestilling om end taleren Dennis Lind Pedersen fra Rema 1000 gjorde sit til at sætte lidt gang i tingene, og man må nok konkludere at lidt pølser og sodavand ikke kan stå alene i et sådan arrangement, men at der også skal være nogle der tager initiativ til at synge for ved Midsommervisen og måske arrangere lidt snobrød til ungerne fremadrettet. Det er dog spejderne, der står for den del, men hvis ikke det skal blive for trist, skal der tages initiativ til en smule fornyelse. Den årlige cykeltur gik igen til Dollerup Bakker med hele 27 deltagere, der nød både kaffen og den dejlige hjemmebagte kage som Lene igen havde kreeret.

2014 blev også året hvor vi valgte en nyt medlemsfremstød i form af en biografreklame, og ikke mindst at tegning af et husstandsmedlemsskab udløste hele to biografbilletter til medlemmerne. I Lunden fik vi ryddet højen for ukrudt og anskaffet nye planter for hele 32.000,-kr. i form af flere rododendron som vi håber vil vokse sig store og flotte og sætte præg på ikke mindst arrangementerne omkring Grundlovsdagen og Sankt Hans. De unges hærgen og knuste flasker fortsatte også i 2014, men en gruppe forældre valgte i august at tage initiativ til at forsøge at få dette bragt til ophør. Derfor mødtes vi i en lidt større sammenhæng og besluttede at forsøge at komme de unge i møde og lytte til deres ønsker. Dette foregik i samarbejde med repræsentanter for både forældre, SSP-repræsentanten, spejderne, ungdomsklubben, skolebestyrelsen, Natteravnene og ikke mindst borgerforeningen, som jo lider under efterladenskaberne. Resultatet af mødet blev hurtigt bragt til udførelse, og en lille flok unge mødte glad og fro op og fik lært lidt maskinbetjening under kyndig vejledning af en lokal anlægsgartner, som var de egentlige initiativtagere til projektet. SSP-konsulenten skaffede det økonomiske grundlag, og allerede den efterfølgende lørdag eftermiddag var tingene effektueret, og de unge kunne med stolthed benytte den nye bålplads med de flotte bænke, hvor de fremadrettet har lovet at holde orden, og via forældrene skaffe brænde til bålet, således at dette ikke fremkommer ved brugstyveri hos spejderne.

 

De unges nye tilholdssted i Lunden fra 2014

Publikumsrekorden fra 2014 med antal deltagere i foreningens generalforsamling blev atter slået i 2015 med hele 72 fremmødte, og om end vi bilder os ind at medlemmerne er kommet for at høre de spændende ting, som beretningen indeholder, så er sandheden nok, at det er det sociale samvær og de gule ærter, der trækker. 2015 blev i lighed med tidligere år et år fuld af aktiviteter som i forårsmånederne er præget af fastelavn for børnene og kulinariske oplevelser for de voksne i forbindelse med spisearrangementerne i Forsamlingshuset, som er et velfungerende samarbejde med bl.a. Handelsforeningen. Også et virksomhedsbesøg blev det til i 2015, hvor en bus med ca. 30 tilmeldte kørte en tur til Boxen i Herning, for at se hvordan logistikken bag en så stor eventvirksomhed fungerer. En rigtig spændende aften med mange indtryk af en velsmurt maskine, som fungerer bag kulisserne, når der er gang i noget i hallen, hvad enten det er et stor sportsarrangement eller en koncert med en stor kunstner. Den årlige udflugt fyldte igen en bus med glade medlemmer, som kom en tur til Gasmuseet i Hobro og en tur til Gl. Estrup for at kigge på masser af spændende ting begge steder. Ikke mindst gasmuseet rummer ting, som de fleste af medlemmerne vil kunne erindre fra enten deres eget hjem eller deres barndomshjem, og dette er derfor altid et besøg værd. Udflugten sluttede som sædvanligt af med et godt måltid mad, som i 2015 blev indtaget på Rindsholm Kro hos Hanne og Frode Hansen. Som altid en dejlig udflugt med masser af glade og tilfredse deltagere. Årets grundlovsmøde faldt fint i tråd med at landets daværende statsminister Helle Thorning Schmidt udskrev valg, således at mødet i Karup kunne præges af det forestående valg. Der var som altid god tilslutning til mødet både på talersiden, som rummede de fleste af de opstille partier, og ikke mindst på tilhørersiden, hvor vi som i 2014 beværtede med grillpølser til de der købte øl, og det endte med at Christian Langballe fra Dansk Folkeparti spiste den sidste pølse, da han havde fået afleveret sit budskab som sidste taler. Vejret var ganske fint og alt i alt kiggede ca. 120 tilhørere forbi på denne solbeskinnede dag.

 

Næstformanden Flemming Andersen griller pølser til grundlovsmødet

Årets Skt. Hansbål blev understøttet af Gregers Laigaard som båltaler og arrangementet tiltrak som sædvanligt en stor del af byens borgere, der lyttede til talen og nød bålet i Lunden. Cykelturen i august gik ad banestien til Sunds Sø, hvor der blev serveret kaffe og hjemmebagt kage. Som altid var der god tilslutning til denne hyggelige cykeltur, som de fleste magter uden af have trænet i forvejen, da der som udgangspunkt køres i moderat tempo og snakkes rigtig meget undervejs. 2015 blev desværre også året hvor tidligere borgmester Kjeld Merstrand døde, og årsagen til at han nævnes her skyldes ikke mindst, at han havde store aktier i den istandsættelse der foregik af Lunden tilbage i 2004, som i stor udstrækning blev betalt af det daværende Karup Kommune. Kjeld Merstrand var også en af de store aktører, da vi i samme periode fik etableret Akutbilen i Karup, som jo kørte frem til 2012. Ikke mindst akutbilens første år var dyrt på grund af etableringsomkostninger, og her stod Kjeld på mål for det hele, som vel alt i alt blev en udgift på knap en million det første år, og dog væsentlig billigere de efterfølgende år. 2015 blev også præget af byfornyelsesprojektet som led under manglende økonomi og alt for store planer til en mulig realisering. Det blev til en del møder og mange diskussioner om hvad der var vigtigst for byen, og til sidst endte diskussionerne i noget der mindede om et forlig efter at kommunens repræsentanter havde truet deltagerne med bål og brand på grund af manglende økonomisk dækning. En økonomisk dækning som formentlig kunne have været bedre, hvis embedsmændene havde husket at melde tilbage til politikerne, der i første omgang havde afsat et for lille beløb til byfornyelsen i Karup, men sjovt nok havde bevilliget et noget større beløb til to andre byområder i Viborg kommune efterfølgende. Projektet blev præsenteret i Karup Bio i september og anlægsarbejdet forventes at gå i gang i foråret 2016 og løbe frem til 2019 med delprojekter, men med prioritet på de to handelsgader. Foreningen er en stor partshaver i delprojektet foran skolen, hvor der skal etableres opholds- og aktivitetsareal, og har således modtaget et tilskud på 562.500,-kr. fra Viborg kommune i forbindelse med projektet.

2016 startede med fællesspisning i samarbejde med de gamle gubber fra Onsdagsklubben og handelsforeningen allerede i januar måned med sædvanlig succes. Også fastelavnsarrangementet i samarbejde med handelsforeningen i februar blev som sædvanligt et tilløbsstykke med børn fra både Karup og Kølvrå om end Kølvrå Borgerforening ikke længere var medspiller, men i den gode sags tjeneste byder vi såmænd gerne børnene fra Kølvrå velkommen i Jethallen til lidt socialt samvær med deres klassekammerater fra skolen og børnehaven. Foreningens generalforsamling blev gennemført i midten af februar og med det sædvanlige store fremmøde formentlig ikke mindst på grund af de gule ærter og flæsket. Der var genvalg på samtlige poster, og konstitueringen af bestyrelsen ændrede ikke på nogle af posterne. Den 11. marts gennemførtes igen et fællesspisningsarrangement, som var lidt anderledes tilrettelagt med et indlagt foredrag. Der var fra starten en smule skepsis fra nogle sider på om det nu kunne lade sig gøre at få solgt billetterne til denne noget forhøjede pris, men det skulle vise sig at blive gjort til skamme. Via det sociale medie Facebook og via mail til foreningens medlemmer lykkedes det uden annoncering i aviserne længe inden arrangementet at melde alt udsolgt. Foredragsholder var intet mindre end Søren Holm fra ”Rigtige mænd” på TV2, og ikke mindst hans tilstedeværelse betød at vi havde gæster fra både Frederiks og Viborg til arrangementet som gav et relativt stort overskud som efterfølgende kom forsamlingshuset tilgode. Traditionen tro skulle der i april være virksomhedsbesøg, og oprindelig var det planen at der skulle kigges på Biogasanlæg, men sjovt nok skulle det pludselig koste 3000,-kr. at få lov at kigge på dette, så det droppede vi i sidste øjeblik, og endte derfor i den lokale lufthavn til en lille rundvisning og en kop kaffe. Formanden, der er ansat i sikkerhedskontrollen, viste sammen med en god kollega rundt blandt de udstillede kunstværker, som er talrige i Karup Lufthavn. Under rundvisningen blev der endvidere fortalt lidt om lufthavnenes historie, som kunne suppleres af Randi Janum der var tidligere ansat på stedet, så det blev alt i alt en god oplevelse for de knapt 30 personer, der var mødt op. Rundvisningen sluttede med en kop kaffe og lidt hjemmebagt sponseret af Lufthavnsbistroens ejer Lone Nielsen.

 

Den gamle vandmølle på Hjerl Hede

Den 5. maj som i 2016 var sammenfaldende med Kristi Himmelfartsdag blev den årlige udflugt startet fra Karup Skole som altid, og i år gik turen til Stubbergård Sø hvor morgenkaffen, rundstykkerne og en lille en til halsen blev indtaget i relativt godt vejr. Herefter gik turen til Hjerl Hede hvor der var mulighed for at kigge på alle de flotte gamle ting og ikke mindst de smukke gamle huse. Efter en kort frokostpause hvor de medbragte sandwich blev indtaget kørte bussen videre til Flamingo Naturpark i Vemb, hvor vi var så heldige at Knud som ejer stedet var hjemme og tog imod os. Han tilbød straks at vise os rundt og fortælle lidt om stedet, og det blev en helt usædvanlig god oplevelse med ham som fortæller og mange gode historier om parkens indretning. På vej tilbage til Karup gik turen omkring Borbjerg Mølle Kro, hvor der var dækket op til et dejligt måltid varm mad. Alt i alt en rigtig dejlig tur hvor vejrguderne som sædvanligt havde lyttet til vores ønsker.

Grundlovsarrangementet den 5. juni blev vejrmæssigt en varm oplevelse, og som sædvanligt var der relativt stort fremmøde til snak, pølser og bajer. Det lykkedes desværre ikke at få alle de inviterede partier til at møde frem, men trods alt blev det hele bundet sammen så der ikke var afbrydelser i programmet trods et par afbud. På lidt usædvanlig vis blev formanden en del af underholdningen da Karina Due fra DF havde brug for en hjælper til at lægge en lagkage sammen i takt med sin tale, hvilket efterfølgende mættede et par slikmunde blandt de fremmødte tilhørere.

 

Formanden i færd med at lægge lagkage sammen til grundlovsmødet

Sankt Hans arrangementet blev en lidt blandet fornøjelse ikke mindst på grund af vejret, som bød på en del regnbyger i løbet af dagen, og også til aften da arrangementet løb af stablen væltede regnen ned. Det afholdt dog gudskelov ikke byens borgere fra at møde op og lytte lidt til aftenens båltaler, som var Anders Bertel fra Frederiks. På besynderlig vis lykkedes det Anders, i takt med sin gode og positive båltale, at få skyerne til at gå i opløsning og få solen frem, som efterfølgende lukkede sig igen og åbnede for lidt mere regn. Regnen til trods fik spejderne godt blus på bålet og sendt den opstillede heks afsted til Harzen.

I august var der som altid arrangeret familiecykeltur, men desværre havde vejrguderne taget konsekvensen af klimaforandringerne og bestemt sig for at det igen var tid til en del regnvejr, hvilket i stor udstrækning var kendetegnende for sommeren i 2016. Cykelturen blev derfor aflyst om end solen lige præcis begyndte at skinne da Preben var færdig med at ringe rundt og aflyse. Regnen kom dog hurtigt igen og fortsatte resten af aftenen, så beslutningen var helt rigtig.

2017 blev også et begivenhedsrigt år i Karup med alle de sædvanlige aktiviteter i foråret med fastelavn om end det blev rykket en dag frem af hensyn til et håndboldarrangement, der havde sneget sig ind i kalenderen i Jethallen. Lidt fællesspisninger blev det også til med stort set fulde huse i forsamlingshuset store sal. Som altid havde vi en dejlig udflugt Kr. Himmelfartsdag, hvor turen gik til de historiske steder i Jelling og Christiansfeld. Vejret var som planlagt ganske velegnet til turen, og det er vores indtryk at de deltagende havde en rigtig dejlig dag. Ved Jelling var der arrangeret guidet rundtur med en helt fantastisk og levende fortæller, som gjorde det hele meget mere interessant end hvis vedkommende ikke havde været der, og man i den sammenhæng skulle holde sig til det man havde lært i historietimerne i skolen, som for de flestes vedkommende lå rigtig mange år tilbage. Ved Jelling blev de obligatoriske sandwich indtaget på græsplænen og de opstillede bænke i flot solskinsvejr inden turen gik videre til Christiansfeld og den historiske del af byen, som også blev fortalt af et par guider, som også gjorde det fremragende. Her blev der også tid til en lille kop kaffe og en kage i eftermiddagssolen inden turen igen gik mod Karup, og et dejligt måltid aftensmad på Hotel Karup.

 

Jelling udstillingscenter

Byfornyelsesprojektet, som havde trukket ud over de sidste par år, blev i 2017 indviet i forbindelse med et ”Åben by” arrangement, hvor formaden for Teknisk udvalg og et par andre sagde et par bevingede ord mens nogle børn fik lov til at klippe den røde snor på festlig vis. Projektet var dog stadig ikke helt afsluttet og bliver det næppe før i 2018. I efteråret 2017 lykkedes det at få aktivitetsområdet foran skolen etableret til stor fornøjelse for byens unge, og med lidt vemod for borgerforeningens kassemesters vedkommende, da det deponerede beløb på 562.500,-kr skulle frigives fra bankkontoen til projektet. Også juleudsmykningen i Østergade var en del forsinket, men blev vist reddet på stregen af Eniig ved opsætning af nogle gule master med en slags lampehus, hvori der befinder sig lidt julekugler, der markerer årstiden, hvor man i Bredgade har opsat flotte juletræer med lys på, der måske lidt mere dekorativt illustrerer højtiden.

Som altid var der god søgning til de gratis pølser ved Grundlovsmødet, hvor vejret stort set holdt sig til det tålelige under hele arrangementet, som sluttede med at der kun var en enkelt taler der ikke dukkede op, eller rettere sagt først dukkede op på grund af en eller anden misforståelse da alt var pakket sammen og tilhørerne gået hjem. Sankt Hans blev præget af Eva Merstrands båltale, som gav det hjemvendte bysbarn en mulighed for at få hilst på befolkningen efter en årrække at have været bosat i udlandet. Eva stillede senere på året op til kommunalvalget, men fik desværre ikke stemmer nok til at repræsentere byen i denne omgang. Det gjorde til gengæld Anders Bertel og Allan Clifford Christensen, som fremadrettet er talerøret for borgerne i det gamle Karup. I den forbindelse lykkedes det også foreningen at få arrangeret et glimrende besøgt tværpolitisk vælgermøde kun 5 dage før selve kommunalvalget i Karup Kultur- og Forsamlingshus. Stort set alle opstillingsberettigede lister var repræsenteret, og stemningen og spørgelysten var fin, såvel som panelet var rigtig gode til at få svaret på det meste. Ca. 70 var mødt op til arrangementet og det er ikke så ringe set i forhold til de fleste andre steder.

Cykelturen som i 2016 blev aflyst på grund af vejret blev til gengæld gennemført i rimelig godt vejr i 2017, hvor turen gik til Sdr. Resen naturpark. Her blev der traditionen tro serveret kaffe og hjemmebagt kage til de knap 30 deltagere.

Som en del af byfornyelsesprojektet var det planlagt at Alhedestien skulle tilbage i det gamle jernbanespors linjeføring, og det var da også lige ved at lykkes. Desværre gik der miljøstyrelse i projektet, og de aftalte ting blev derfor kasseret, hvorfor projektet i skrivende stund er sejlet lidt på grund. Vi satser dog på at få italesat det hele inden året rinder ud, og håber at vi kan indskrive en succes med det projekt i 2018 i stedet for 2017.

2018 startede som sædvanligt med en velbesøgt generalforsamling med gule ærter og flæsk til de mange fremmødte. Bestyrelsen fortsatte med genvalg på alle poster, hvilket kan betragtes som en tillidserklæring til det arbejde der bliver udført. Som skrevet står ovenfor skulle Alhedestien genforhandles med lidt småændringer efter miljøstyrelsen blandede sig i projektet. Vi var dog stadig af den opfattelse at det var små formaliteter der skulle ordnes eftersom der var udarbejdet notater om udførelsen af projektet og indgået aftaler lodsejerne imellem. Det var derfor i det tidlige forår der blev rykket for en løsning, da det jo ville have været naturligt at få stien på plads inden sommeren og dermed turistsæsonen startede. Ak nej, sådan blev det ikke. Sagsbehandleren i Viborg havde åbenbart andre og vigtigere ting at tage sig til, og først efter endnu et par rykkere fra vores side til forvaltningen, kom der et lidt besynderligt svar om, at man delvis havde glemt sagen, men derfor ville hyre en ekstern rådgiver til at få de sidste ting forhandlet på plads. I og med at vi i hele forløbet principielt har været forhandleren, der har sikret at parterne kunne tale og forstå hinanden i en god tone, ja, så valgte vi igen at tilbyde lidt hjælp til den eksterne konsulent, der var hyret ind til opgaven. Det skulle vise sig, at vi straks havde en god forståelse af hinanden, og derfor blev der indkaldt til nyt møde parterne imellem i november 2018, hvor et nyt notat skulle udarbejdes efter miljøstyrelsen havde været i fornyet dialog med konsulenten.

Det viste sig nemlig at hvis man har opfattelsen af at firkantethed kan sammenlignes med en LEGO-klods, så fik dette en helt ny dimension efter mødet med miljøstyrelsen, hvor alt stort set kan karakteriseres som umuligt, og hvor begrebet sund fornuft på intet tidspunkt kommer til udtryk. Aftaler om opsatte støjhegn og målinger som ikke skulle flyttes før fabrikken om en årrække lukker, blev underkendt i og med at en matrikulering efter aftale parterne imellem ville medføre at der skulle udføres nye målinger på stedet med yderst stor risiko for at få det hele forkastet, og lige præcis her fordampede den sunde fornuft sammen med reglen om at støjmålingen og grænserne skulle omfatte hele den nye matrikel til trods for aftalen om at lade støjhegnet blive stående indtil fabrikken lukkede ned og støjen dermed forsvandt, men nej sådan kan man ikke gøre i henhold til miljøstyrelsen, så derfor var det hele ved at falde til jorden med et brag. Den sunde fornuft var dog bibeholdt hos de forhandlende parter, og vi enedes derfor om at miljøstyrelsen ikke skulle blive stopklodsen i forhold til projektet som nu havde varet alt for lang tid, og som reelt var i hele området interesse i at blive løst. Derfor lykkedes det endelig den 13. december at få målt op og lavet aftaler om udlån af jorden i første omgang, og efterfølgende senere matrikulering når fabrikken om en årrække lukker ned på den side af vejen. Kort sagt en juridisk gyldig aftale parterne imellem udarbejdet efter forhandlinger af konsulenten og de øvrige involverede parter, der sikrer at arbejdet kan iværksættes i begyndelsen af januar 2019, hvis ikke vejrguderne hindrer dette.

Der skal ikke herske den mindste tvivl om de to lodsejeres store velvilje til at få projektet gennemført, og derfor er byen stor tak skyldig til både familien Jespersen, Karup Kirke og Kartoffelmelfabrikken.

Vi håber at 2019 bringer en afklaring af hele stisystemet inklusive cykelstien til Hessellund, som også, til trods for at den havde været på kommunens budget 3 år i træk i efteråret 2018, mistede de sidste 1300 meter fra N.O. Hansensvej og ud til Campingpladsen, lige præcis det stykke hvor den er allermest påkrævet på grund af høje hastigheder af biltrafikken. I skrivende stund er den første del ved at blive asfalteret, så første etape er stort set klar inden julen 2018.Vi håber, at man fra politisk side finder det nødvendigt, at få den sidste etape med i 2019 uagtet at budgettet ikke tager højde for den del, men det sker jo af og til at fornuften tager over, og at pengekassen så alligevel kan åbnes lidt på klem.

Til gengæld er der fuld gang i at få lavet en underføring af Alhedestien ved Årestrupvej, og det arbejde ser ud til at lykkes indenfor tidsplanen. Underføringen har givet lidt støj på de sociale medier i forhold til at nogle mener, at den selvfølgelig skulle have været et andet sted, men faktisk er det sådan, at der har været en klausul på grundene i området, hvor der blev opkrævet et ekstra beløb for at sikre denne skolevej, så det er helt, som det skal være. Vores evindelige problem i Karup er, at borgerne har svært ved at finde ud af hvad der er en kommunal vej og hvad der er en statsvej, og det er to vidt forskellige ting.

 

Den gamle mølle som stadig maler

2018 var også andet end bøvl med veje og stier, og som sædvanligt blev de fleste af foreningens traditionelle arrangementer afviklet planmæssigt. Således blev det en dejlig udflugt til Bunkermuseet i Vandel og en tur til en flot gammel mølle som stadig maler korn til mel, og ikke mindst den genfundne bro ved Horsens. Vejret var som de fleste år ganske nydeligt, og alt i alt havde de mange deltagere en rigtig dejlig dag, hvor der blev snakket og hygget i stor stil, såvel som der blev indtaget et godt måltid mad i Brædstrup inden turen igen gik hjem til Karup. Grundlovsmødet blev som altid afviklet i god ro og orden, og fremmødet var som sædvanligt omkring 100 personer der hyggede sig med snak, pølser og øl og socialt samvær med andre fra byen. Sank Hansbålet blev brændt som planlagt og Karina Due fra Kjellerup gjorde det festligt med sin båltale, om end vejret var lidt truende. Foreningens samarbejde med de sædvanlige foreninger omkring fællesspisningerne var som altid en stor succes, med arrangementer der stort set altid var udsolgt.

2019 blev året, hvor fastelavn igen blev afholdt en lørdag til stor fornøjelse for både børn og forældre. Som altid var der fuld drøn på i Jethallen med at slå løs på tønderne, om end den ene var noget sejlivet og holdt stand en times tid. Foreningens generalforsamling slog sin egen rekord, da 86 medlemmer troppede op til gule ærter og flæsk. Som altid var stemningen fin, og selve generalforsamlingen gav genvalg til de opstillede og tog derfor ikke så lang tid. Som et led i en tilpasning til en evt. senere foreningssammenlægning med handelsforeningen ændrede foreningen navn til Karup Borger- & Erhvervsforening.

Foreningens tilrettede logo efter foreningssammenlægningen med handelsforeningen

Oprydningsdagen i Lunden fik det hele til at se lidt bedre ud igen. Flagstangen blev lagt ned og vasket af, såvel som den lille bæk i skoven igen blev renset op af Carl-Emil, og atter fik sit klare vand til at løbe hen i åen ved Kongsteds have. Oprydningen blev også startskuddet til lidt træfældning, som foregik efterfølgende en anden dag. Her blev nogle af de store nåletræer, som reelt udgjorde en fare for laden i tilfælde af stormvejr lagt ned og kørt bort. Flere vil blive fjernet ved en senere lejlighed, så det bliver lys og luft til lidt løvtræer i stedet.

Foråret bød på et virksomhedsbesøg på den nye Politistation i Holstebro, og omkring en snes medlemmer lagde vejen forbi til et fint foredrag og en flot rundvisning på stedet.

Det blev ikke helt som forventet i begyndelsen af 2019 at stien mellem kirken og Kartoffelmelfabrikken kom i gang, men det blev trods alt i 2019. Flere forhandlinger måtte iværksættes med kirken og de implicerede lodsejere, men i sidste ende lykkedes det trods alt, og i slutningen af foråret blev stykket ryddet for træer, og arbejdet blev påbegyndt. Resultatet er blevet en fin asfalteret sti, som fra det øjeblik, hvor asfalten var lagt på, straks blev taget i brug af både cyklister, gående og løbere, som nu ikke længere skal omkring kirken, eller for den sags skyld igennem kirkegården for at komme på Alhedestien.

Foreningens årlige udflugt gik i 2019 til grænselandet med et kaffestop undervejs i Kolding i byens flotte legepark, hvor man kan komme og hygge sig kvit og frit og benytte de opstillede redskaber, robåde og vandcykler ganske gratis. Efter indtagelse af kaffe, rundstykker og en dram drog de 70 medlemmer videre til Bergenhusen i Nordtyskland, som er en lille flække uden noget handelsliv, men til gengæld har hustagene fyldt med beboede storkereder. Her blev der tid til en drikkepause og en sandwich under de medbragte paraplyer, da vejrguderne for en gang skyld var kommet i dårligt humør. Turen gik herefter videre til Friedrichstadt, som er byen med de mange kanaler og det hyggelige hollandske miljø. Her blev der kigget på de smukke huse og drukket kaffe i byens caféer inden turen igen gik op mod den danske grænse og videre til Rødekro. På Rødekro Kro stod den gamle kromand Henning klar til at tage imod os, og det blev til et godt måltid dansk mad med store håndskænkede snapser til, inden vi efter halvanden time igen satte os i bussen og kørte hjem til Karup efter en til trods for vejret dejlig udflugt.

 

Tid til en sandwich og en håndbajer i Bergenhusen

 

Årets grundlovsmøde blev selvfølgelig afviklet på grundlovsdagen, men det var samtidig valgdag, så de fleste var lidt spændt på om talerne udeblev. Det gjorde de selvfølgelig ikke, og det blev da også et tilløbsstykke med omkring 120 tilhørere i det flotte vejr. Onsdagscaféen havde i dagens anledning rykket sit domæne fra forsamlingshuset til Lunden, hvor de til manges tilfredshed serverede kaffe og småkager til de fremmødte, som ikke tyllede bajer og gnaskede pølser. Der blev dette til trods alligevel fortæret 140 pølser og drukket et tilsvarende antal øl, så det blev da et rigtig godt møde, som man siger.

Sankt Hans faldt på en søndag i 2019, og vejret var dejligt og rigtig fint til bålafbrænding. Omkring 250 personer besøgte Lunden denne aften, hvor Stine Damborg Hust leverede en fin båltale, som var ganske upolitisk, men som var en dejlig hilsen til sommeren og den kommende ferie. Spejderne havde en god aften med salg af pølser og diverse drikkevarer, og det hele gik op i en højere enhed mens det store bål brændte ned.

2019 var også året hvor, en ny forening så dagens lys i og med at Karup-Kølvrå Byforum blev etableret som et koordinerende led for byerne i forhold til at være talerør overfor Viborg kommune. Også her var borgerforeningen med under hele opbygningsfasen, og ikke mindst i forhold til at få tag over hovedet på de tilhørende By-pedeller har foreningen en stor aktie i den del, og ikke mindst med hensyn til at få folkene forsikret har vi taget et stort ansvar indtil der findes en mere logisk løsning. I relation til byfornyelsesprojektet tilbage fra 2012, blev der på et tidspunkt bevilliget 115.000,-kr. til opstilling af bord/bænkesæt rundt om i byen. Beløbet har stået i borgerforeningens regi, og blev i juni 2019 endelig brugt til indkøb og opstilling af disse. By-pedellerne var i den sammenhæng en helt fantastisk hjælp, da tingene skulle fordeles og opsættes. Det hele blev stort set klaret på en aften, og foreløbig har der kun været rosende ord til overs for projektet.

Cykelturen den 7. august tegnede i første omgang til at blive en fiasko med kun 7 tilmeldte 2 dage før, men en reminder på mail gav pote, og pludselig var der 31 tilmeldte. Turen blev gennemført med en blanding af lidt blå himmel og truende skyer, men alt i alt blev de fleste vist kun ramt af nogle få dråber regn. Vel ankommet på cyklerne fra Karup via Alhedestien og den nye halvfærdige cykelsti til Hessellund, som ender ved lufthavnen, kørte flokken ned til Fiskehytten, hvorfra den næste del af turen foregik til fods med Peter Skovmos som turguide. Peter fortalte om vandingskanaler, og om hvordan dette fænomen opstod for nogle hundrede år siden her på stedet. På den måde kunne man faktisk opdyrke nogle ellers ufrugtbare jorde på stedet. Resterne af disse ting er stadig at finde på stedet. Et ganske interessant foredrag som sluttede med en dejlig kop kaffe og et stykke kage ved Fiskehytten, inden turen igen gik tilbage til udgangspunktet i Karup.

Efteråret var som sædvanligt præget af stilhed i foreningssammenhæng, men et spisearrangement sammen med de øvrige foreninger blev det da til i november, hvor menuen som altid bar præg af den tilstødende højtid og derfor var flæskesteg med brunede kartofler og rødkål, samt risalamande med kirsebærsauce. Således kom foreningerne julen i møde på den hyggelige danske måde.

2020 startede med en fællesspisning i januar, hvor der som altid var udsolgt, endda i så god tid at der var lidt brokkeri over billetterne eller mangel på samme i byen. Begrænsningerne ligger i brandmyndighedernes krav til forsamlingshuset, så vi kommer aldrig til at tage mere end 110 personer ind til disse arrangementer, så længe forsamlingshuset er udformet, som det er tilfældet her i begyndelsen af 2020. Spisearrangementet i januar gav som altid et fint overskud til foreningerne, og vi besluttede derfor i fællesskab at donere en 70” fladskærm til forsamlingshusets lille sal til brug ved møder, mindre foredrag og lignende, hvilket samtidig giver mere alsidighed ved udlejning af huset. Foreningen var selvfølgelig også behjælpelig med at få skærmen afhentet hos forhandleren og ikke mindst efterfølgende opsat og sat i drift. Fastelavn blev i lighed med sidste år afholdt en lørdag, og vejret var ikke noget at skrive hjem om, så i forhold til deltagelsen året før, så manglede der næsten 50 børn. Alligevel blev arrangementet som altid en succes for de fremmødte, og alle 5 tønder blev slået itu, og kattedronninger og konger blev udpeget.

2020 blev året hvor Corona som et lyn fra en klar himmel ramte vores dejlige land, og med et hammerslag satte en stopper for stort set alle byens aktiviteter. Som alle andre steder i landet, gik der lidt panik i befolkningen, der straks hamstrede lokumspapir og gær. Hvad den dybere mening, kunne være, med sådanne reaktioner er stadig for de fleste fuldstændigt ulogisk i forhold til den krise, der ramte verden. De lokale handlende havde dog hurtigt styr på situationen, og i løbet af kort tid var der atter lokumspapir på hylderne, såvel som ingen manglede gær, hvad det så end skulle bruges til. Der var dog en ting vi alle fik lært af situationen, og det var afspritning og vask af hænderne, så intet er vel så skidt, at det ikke er godt for noget. Fællesspisningen i marts blev aflyst dagen før regeringen satte en stopper for forsamlinger af en vis størrelse, så det var en god og klog beslutning. Også spisningen i april, lokaldysten, virksomhedsbesøg, den årlige udflugt i maj, Grundlovsmødet og Sankt Hansbålet blev aflyst.

De i 2019 omtalte bord/bænkesæt, som bypedellerne hjalp med opsætningen af, viste allerede i begyndelsen af 2020 tegn på dårlig kvalitet af det anvendte træ på bord- og siddeflader, så en henvendelse til firmaet der havde fremstillet dette resulterede i at man erkendte at det var uholdbart. Således kom der derfor i uge 27 en hel sending nye brædder af oliebehandlet mahogni, som bypedellerne straks gik i gang med at få udskiftet til stor glæde for bybilledet. I samme periode havde Karup besøg af elforsyningen, der fik udskiftet de sidste gadelamper i Bredgade og Østergade til samme flotte gule type, som blev opsat i forbindelse med byfornyelsesprojektet for år tilbage. Også Alhedestien fik i 2020 et tiltrængt løft i form af ny asfalt helt fra kommunegrænsen i syd og gennem Karup by. I den forbindelse var bypedellerne igen aktive, og var efterfølgende hele strækningen igennem og fik rettet op på samtlige kilometersten fra den nævnte kommunegrænse og helt ud til Frederiks ved 28,8 km stenen, hvor alle sten nu fremstår nymalede hvide med flotte røde tal for hver 200 meter.

Faktisk lykkedes det også at finde et antal ½ kilometersten på strækningen, som formentlig oprindeligt er ældre end de nymalede betonsten, det var i alle tilfælde et større arbejde at få disse placeret ikke mindst på grund af vægten af disse granitblokke, men det er en helt anden historie. I august blev den årlige cykeltur gennemført som en dejlig spadseretur med Peter Skovmos som turguide. Ikke mindre end 24 troppede op og lyttede til en interessant tur, som startede ved Dora Hall og gik via Karup kirke og Helligkilden til Lunden, hvor der var en dejlig kop kaffe og et stykke kage som afslutning på turen.

Ved generalforsamlingen i 2019 ændrede foreningen navn således, at vi fik tilpasset dette til en evt. sammenlægning med handelsforeningen. Den 24. august 2020 afholdt handelsforeningen deres foreløbig sidste generalforsamling, hvor et flertal af deres medlemmer stemte for en nedlæggelse af foreningen, og dermed blev sammenlægningen med os en realitet. Den kommende tid vil så vise om alle medlemmerne af handelsforeningen ønsker at fortsætte hos os, men aftalen er, at der er oprettet et udvalg i vores forening, som består af den gamle handelsforenings bestyrelse, der driver afdelingen videre i en overgangsperiode indtil man finder en løsning, hvor tingene er koordineret helt på plads med bestyrelse og forretningsmodel som passer til foreningens nye rolle. Tidligere på året donerede vi sammen med de øvrige interessenter i fællesspisningen penge til fladskærmen i forsamlingshuset. I efteråret valgte vi igen at bringe en idé til torvs omkring en projektor til den store sal i forsamlingshuset. Dette blev lidt blandet modtaget i kredsen af pengedonorer, men endte alligevel med at kunne realiseres, idet borgerforeningen og den indlemmede handelsforening ved fælles hjælp fik mobiliseret yderligere 10.000,-kr. til projektet, således at donationen i alt endte på 28.000,-kr. Ved hjælp af lidt frivillig arbejdskraft og nogle timers arbejde, så lykkedes det i slutningen af oktober at få trukket de nødvendige kabler, og dermed få projektoren og det elektriske lærred opsat. Projektoren er en ny og moderne type, som sagtens kan anvendes i fuld dagslys, og er endvidere integreret med lydanlægget, således at både den lille og den store sal i huset nu åbner for helt nye anvendelsesmuligheder set i relation til ikke mindst mødevirksomhed og lignende. Desværre bød efteråret på talrige aflysninger som følge af pandemien, så der var ikke så meget andet vi kunne bidrage til i forhold til medlemskredsens underhold.

I skyggen af Corona-pandemien blev det jul, og den bar selvfølgelig præg af smittespredning og nedlukninger i samfundet, og således også i Karup, hvor julemessen i både Jethallen og arrangementet med gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset blev aflyst. Der kom dog trods alt julebelysning op i byen, og set i bakspejlet så blev det trods alt jul med den gode mad og julegaver købt på nettet eller i god tid i de fysiske butikker der havde åben. Også nytåret blev lidt mere afdæmpet end normalt. Befolkningen havde forståelse for forsamlingsforbud m.v., og mon ikke de fleste trods alt havde en god og fredelig indgang i 2021.

2021 startede som 2020 blev forladt med forsamlingsforbud, hjemmeskole og hjemmearbejdsplads for manges vedkommende. Således gik hele januar og det meste af februar inden de mindste børn igen kunne komme i tiltrængt skole, og mest af alt igen få lidt social kontakt med deres kammerater.

I byen og ikke mindst i borgerforeningen fortsatte pandemien med at sætte sit præg på tingene, og om end foreningens aktivitetsoversigt så flot ud, så startede vi med aflysninger over hele linien. Årets første fællesspisning i slutningen af januar og fastelavnsarrangementet i februar, som plejer at tiltrække en stor del af byens børn og forældre til Jethallen blev aflyst under henvisning til de gældende restriktioner. Foreningens generalforsamling, som mange ellers hvert år ser frem til med de gode gule ærter og flæsket, blev også aflyst i første omgang, men dog med en hensigtserklæring om at gennemføre den senere på året. Til gengæld fik vi i begyndelsen af februar besøg af Kong Vinter, der satte sit præg på temperaturen der nogle steder bød på temperaturer lige omkring minus 20 grader. Langt om længe kom der lys i horisonten, og minsandten om ikke det lykkedes at få arrangeret foreningens 17. Grundlovsmøde i Lunden. Inden arrangementet havde vi med hjælp fra bypedellerne fået ryddet stierne i Lunden og fået trimmet lidt rundt omkring platformen, hvor talerne i år skulle optræde med deres grundlovstaler. Tak til Helle Troelsen for lige at få frisket inskriptionen på 5. maj-stenen op. Også laden havde fået en tiltrængt tur med malerpenslen, og i den forbindelse skal lyde en stor tak til Flugger i Viborg og ikke mindst N.O. Monberg for at udføre arbejdet. På selve Grundlovsdagen var vejret som sædvanligt ganske sommerligt med sol fra en stort set skyfri himmel. Fremmødet var knapt så stort, som inden Corona-pandemien ramte landet, men dog så stort at der blev drukket et par kasser øl og guffet ca. 100 pølser. Onsdagscaféen stillede beredvilligt op og serverede gratis kaffe og småkager til mange af dem, som ikke havde lyst til at drikke øl før lidt senere. Alt i alt et vellykket arrangement, om end der manglede 4 talere i forhold til antallet af opstillingsberettigede partier. Tiden blev dog udnyttet til lidt informationer om de lokale forhold i Borgerforeningen, Byforum, Onsdagscaféen og Forsamlingshuset, og i sidste ende lykkedes det at bytte lidt rundt på talerrækkefølgen, så det hele alligevel sluttede til på det fastsatte tidspunkt. I takt med Covid-19 restriktionernes ophævelse lykkedes det at samle godt og vel 200 i Lunden til det traditionelle Sankthansbål, hvor spejderne som altid solgte pølser, øl, sodavand, kaffe og kage. Vejret var perfekt, og skoleinspektøren Dorthe Nørgaard Stilling holdt en båltale inden bålet blev tændt og Midsommersangen afsunget i behørig afstand til hinanden.

For at markere Snapstinget, som normalt kun foregår i Viborg, havde Viborg kommune afsat midler til at være med i lokalområderne henset til Corona-pandemien, som jo var ved at være overstået i det store hele på dette tidspunkt. Det benyttede vi os af i Karup, og i samarbejde med Karup Kultur- og Forsamlingshus fik vi stablet et Jazz-arrangement på benene. Dette løb af stablen fredag den 25. juni. For at tilgodese både børn og voksne, fik vi arrangeret et trylleshow på Nytorv i Karup, hvor Søren Brynjolff brugte en del af eftermiddagen på at bugtale, synge og trylle sammen med byens fremmødte børn. Til den del havde Karup BIO sponseret popcorn, og REMA1000 var vært ved en is. Alt i alt en succes med masser af glade børn. Jazz-arrangementet var lidt mere trægt at få solgt billetter til, men med lidt snilde og en Facebook-konkurrence, hvor Borger- og Erhvervsforeningen udloddede 10 billetter, så lykkedes det at samle 58 personer i forsamlingshuset til Jazz,  PulledPork-burger og fadøl. Bageriet Nørgaard var en kolossal hjælp, da køkkenet i forsamlingshuset var under ombygning. Maden blev derfor klargjort på grill udendørs, hvorefter de tilmeldte satte sig ind i den store sal, hvor det hele løb af stablen. Alt i alt et godt arrangement, som foreningen valgte at lade forsamlingshuset høste overskuddet af til hjælp til istandsættelse af huset.

Sommeren og efteråret gik temmelig godt, og kun få restriktioner begrænsede aktiviteterne i byen, men da vinteren holdt sit indtog i kalenderen, vendte Corona-pandemien tilbage, og igen måtte vi se begrænsningerne sænke sig over aktiviteterne i byen. Vi nåede dog heldigvis at få gennemført fællesspisningen i november, som smagte af den tilstundende højtid med sprød flæskesteg, rødkål og brunede kartofler. Lidt fornyelse i Erhvervsudvalgets virke betød, at det gammeldags gavekort til byens medlemsbutikker blev udskiftet med nogle utroligt flotte gavemønter med foreningens logo på.

Mønterne blev indkøbt i 4 forskellige størrelser på henholdsvis 100,-kr, 250,-kr., 300,-kr. og 500,-kr. og allerede i forbindelse med julekonkurrencen i byens butikker, blev mønterne taget i brug, og med stor succes hos dem der vandt disse. De planlagte aktiviteter med julemesse og lignende blev i lighed med 2020 kvalt af Coronaen, men alligevel lykkedes det trods alt at få arrangeret juletræstænding med julemand og kone, og ikke mindst godteposer til de fremmødte børn og spejdere, der i dagens anledning var blevet udvidet med et Tambourkorps fra Holstebro. Det lykkedes også lige på målstregen at få gennemført 3 ”gratis” biografforestillinger dagen inden nye restriktioner igen lukkede biograferne den 19. december.

 

2022 startede trods de bedste intentioner med aflysninger af aktiviteter, og dermed blev den første fællesspisning og foreningens planlagte generalforsamling aflyst/udsat. Det lykkedes dog trods alt at få gennemført den traditionelle fastelavsarrangement i Jethallen. På initiativ fra os som forening blev konceptet ændret en smule for at imødekomme et bredere samarbejde i Karup-Kølvrå området, og derfor blev arrangementet præsenteret som værende i regi af Karup-Kølvrå Byforum. Det betød at også foreninger fra Kølvrå i år var medarrangører, om end vi valgte at tage udgifterne alene i vores regi, vi havde nemlig tilfældigvis lidt midler til overs, som vi var blevet tildelt fra Viborg som et tilskud til at få foreningslivet til at køre igen efter Corona. Alt i alt forløb arrangementet efter planen, og der var som sædvanligt masser af børn og forældre til arrangementet. Kølvrå bidrog med et par ”klovne” som kunne hjælpe med at underholde børnene, og det var et hit. Vi satser på at endnu flere af områdets foreninger støtter op om arrangementet næste år. I slutningen af marts lykkedes det igen at gennemføre en fællesspisning med knapt så mange deltagere som normalt, men dette skyldtes et andet arrangement i byen.

Karup Kultur- og Forsamlingshus holdt tidligt på året et orienteringsmøde om deres byggeprojekt, som var næsten gennemført for så vidt, angik den første og største del. Der manglede dog lige en etape med renovering af toiletter, og derfor blev der præsenteret en model for, hvordan de kunne skabe økonomisk mulighed for at få denne etape gennemført ved hjælp af lån fra forskellige i byen. Som forening valgte vi fremfor at udlåne penge at donere i alt 30.000,-kr., som blev overrakt denne aften.

 Den årlige arbejdsdag i Lunden var fejlagtigt blevet placeret påskelørdag, og forventningen til at der skulle dukke nogle op og hjælpe var ganske lille. Til trods for dette blev vi alligevel 5 mand, der fik lidt kaffe og rundstykker inden vi brugte et par timer på at få ryddet lidt op i Lunden. Faktisk nåede vi igen at få kilden i skoven renset op igen og vandet til at løbe hen i åen.

Foreningens generalforsamling blev som nævnt udsat, men det lykkedes at gennemføre denne på Hotel Karup den 20. april, hvor hele 85 medlemmer deltog og fik et solidt måltid mad inden dagsordenen blev gennemført. I den sammenhæng tog vi afsked med Preben Hansen efter 32 år i bestyrelsen. Lidt trist at miste en så stor kapacitet, som i en lang årrække har passet byflaget med stor omhu, såvel som han har passet godt på pengekassen i næsten lige så mange år. Vi fik ligeledes ændret lidt i vedtægterne, så de nu passer til foreningen, som jo blev udvidet for et par år siden med et Erhvervsudvalg. Dermed fik vi også udvidet bestyrelsen, således at der er en ligelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer mellem borgerdelen og erhvervsdelen.

Byflaget og flagstangen blev ved generalforsamlingen i Karup-Kølvrå Byrum overdraget, og vi håber at det lykkes at få oprettet et korps af flagpassere, der kan holde traditionerne med flagning ved begravelser og andre flagdage i hævd.

Den 4. maj lykkedes det igen at gennemføre Lokaldysten i Karup-Kølvrå med et arrangement ved Jethallen, og en del af foreningens medlemmer støttede som sædvanligt op om dette ved at løbe, gå eller cykle en tur inden der blev serveret pølser fra grillen.

Efter et par års nedlukning med Corona, så lykkedes det heldigvis igen i 2022 at få gennemført den traditionelle udflugt. Turen løb som sædvanligt af stablen på Kristi Himmelfartsdag, og i år var det Flemming Andersen og Preben Laursen, der havde påtaget sig opgaven med at få arrangeret en tur. 57 glade og forventningsfulde medlemmer mødte op ved forsamlingshuset, som var aftalt som udgangspunkt for turen. Første step på turen og dermed stedet med kaffe og rundstykker blev på Glenholm vingård ved Løgstør. Efter kaffen, rundstykkerne og en lille en til halsen eller begge ben, blev der budt på rundvisning på stedet og et mindre foredrag om dyrkning af vin på stedet og i Danmark i almindelighed. Der blev også åbnet i butikken, så der var mulighed for at få lidt lokalfremstillet vin med hjem. Efter besøget på vingården gik turen til Østerild, hvor vi besøgte Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller. Inden vi startede den guidede tur her, blev der indtaget medbragte sandwich, så den værste sult kunne blive tæmmet. Efterfølgende hoppede guiden ombord på bussen og fortalte vidt og bredt om vindmøllerne. Guiden fortalte med stor entusiasme i rigtig lang tid, hvilket resulterede i at en del af deltagerne benyttede lejligheden til at tage en lille lur. Dette skyldes måske ikke mindst, at de lige havde spist og drukket en øl eller to. Efter besøget og ”middagsluren” gik turen videre til Nr. Vorupør, hvor der blev serveret lidt kaffe til at kvikke op på, og hvor der nu også var mulighed for at gå en tur ned til stranden, hvor kutterne er trukket op på land. Der var også åben i de små butikker, så mulighederne for køb af is m.v. blev benyttet af flere af deltagerne. Kl. 17 gik turen igen hjemover, og der var som sædvanlig amerikansk lotteri i bussen for at fordrive tiden. Her var der som altid masser af gevinster sponseret af vores lokale forretninger. Kl. 18.30 ramte vi igen forsamlingshuset, hvor der blev serveret et dejligt måltid varm mad og dessert og kaffe. Tilbagemeldingerne fra turen var som sædvanligt positive, og vejret holdt jo også tørt og solrigt om end det blæste lidt hist og pist på turen.

 

 

Kuttere på stranden ved Nr. Vorupør

 

Traditionen tro blev der afholdt Grundlovsmøde i Lunden den 5. juni, og som sædvanligt var vejrguderne i godt humør og lod solen skinne fra en næsten skyfri himmel. Programmet var mangfoldigt og fyldt med en blanding af folketingsmedlemmer/kandidater, regionsrådsmedlemmer og byrødder. Det blev som altid en god og stemningsfuld dag, hvor retorikken ikke bar præg af tilsvining af hinanden, men som altid rummede ironi og sarkasme i forhold til politiske modstandere. En opgørelse midt i mødet talte godt og vel 70 tilhørere, men set over hele programmet var der vel omkring 105 fordelt over hele mødet. Der blev fortæret 120 frankfurtere og formentlig konsumeret et tilsvarende antal pilsnere. Der var også god søgning til kaffen, som Onsdagscaféen serverede kvit og frit til dem, der ikke lige var på ølholdet. Alt i alt et godt arrangement med god stemning blandt de fremmødte, om end opbakningen fra foreningens egen bestyrelse var temmelig mager, kun 2 af 9 kunne afse tid til opgaven. Vi fik dog heldigvis lidt hjælp fra medlemskredsen, og derfor gik tingene stort set tilfredsstillende.

Så blev det Sankt Hans, og som sædvanlig foregik dette i samarbejde med byens spejdere, og med sognepræst Johanne Rindsig som båltaler. Det hele foregik næsten som det plejer, men dette år med en opstillet hoppeborg til børnene. Der er så småt opstået lidt kritik af arrangementet, som af børnefamilierne opfattes som lidt fesent i relation til mulighederne for børnene. Det er fint med en hoppeborg, men man ønsker lidt mere fest, farver og underholdning. Dette er noteret og vil blive taget op inden næste års bålfest, hvor der også er overvejelser om foreningen selvstændigt skal stå for arrangementet, da det år efter år kniber for spejderne at finde ressourcer til arrangementet. Efteråret var som sædvanligt præget af en enkelt fællesspisning i forsamlingshuset med lidt forskud på julen. Til gengæld var der en del aktivitet i erhvervsafdelingen med tilrettelæggelse af julemesse i Jethallen sammen med områdets øvrige foreninger. Desuden blev der i lighed med tidligere arrangeret julekonkurrence i en del af vores medlemsbutikker med ikke mindre end 28 gevinster á 100,-kr. til brug i byen. Den sidste lørdag inden jul deltog vi endvidere i julearrangementet i forsamlingshuset, hvor vi udtrak 5 gevinster á 500,-kr. til byens butikker. I samarbejde med Karup BIO blev der arrangeret gratis film ved 6 forestillinger og ikke mindre end 439 fik fornøjelsen af dette samarbejde. Byflaget som blev overdraget til Karup-Kølvrå Byforum ved generalforsamlingen er blevet passet til punkt og prikke, så den beslutning var helt rigtig. I den forgangne periode er flaget blevet passet af 12 personer som på skift har taget en tørn en uge ad gangen.

 

2023 startede med en god stor opvask efter fællesspisning i januar i samarbejde med forsamlingshuset og Onsdagsklubben. Generalforsamlingen lykkedes det at afholde den 15. februar med rekordstor deltagelse. Hele 100 blev det til med spisning af hakkebøf med bløde løg i forsamlingshuset. Selve generalforsamlingen forløb efter planen, og Michael Stenbye afgik efter eget ønske og blev afløst af Bjørn Nielsen. Øvrige valg var genvalg. Dog skulle det vise sig senere, at der var sket en fejl i bestyrelsesvalget, idet Preben Laursen faktisk også var på valg, men hverken formanden eller Preben selv var opmærksom på dette. Den fejl vil naturligvis blive påpeget og rettet ved næste generalforsamling. Fastelavn blev, som traditionen byder sig, afholdt lørdag formiddag, og denne gang i regi af Karup-Kølvrå Byforum med deltagelse af flere foreninger for at få styrket samarbejdet foreningerne i mellem. Det gik ganske godt, og vil helt sikkert køre videre i det regi, men stadig med os som en af de største aktører.

Den 10. maj deltog vi i Lokaldysten, som i år var flyttet til Kølvrå, og vores deltagelse bestod ikke mindst i at vi havde doneret 1000,-kr. til at bespise deltagerne efter deltagelse. Godt og vel 250 deltagere var samlet til gang, løb og cykling med udgangspunkt ved Stadion i Kølvrå, og KK07 stod for de kulinariske tiltag med pølser på grillen gratis kildevand og frugt, så alt i alt gik det op i en højere enhed.

Oprydningsdagen i Lunden valgte vi at aflyse, da bypedellerne i lighed med sidste år rykkede ind og fik klaret dette. Lunden blev i relation til dette et spot for et stort fællesmøde i VIB-Land, som blev afholdt i Karup, hvor omkring 100 bypedeller fra hele Viborg kommune lagde vejen forbi og fik set hvordan vi klarer tingene i Karup. I den forbindelse er foreningens lade i Lunden depot for bypedellernes værktøj, så det gør jo arbejdet i og omkring Lunden mere belejliget.

Den 18. maj var det tid til den årlige udflugt, hvor knap 50 havde tilmeldt sig. Det blev som altid en dejlig tur med afgang fra parkeringspladsen ved hotellet. Herfra gik turen i bus mod Aarhus, hvor vi gjorde holdt i Marselisborg skoven. Her blev der serveret kaffe, rundstykker og en dram eller to. Herfra gik turen tilbage til Aarhus by, hvor en guide tog os en tur rundt i en stor del af byen og fik fortalt vidt og bredt om byen og dens historie. Ikke mindst Marselisborg slot, Mindeparken og området ved Universitet og den nye havnefront fik opmærksomhed i den sammenhæng. Den del af turen sluttede ved Botanisk have, hvor de medbragte sandwich blev indtaget i dejligt vejr. Efter opholdet i Botanisk have gik turen til Ejer Bavnehøj med Genforeningstårnet, hvor der var mulighed for at nyde udsigten, inden turen igen gik retur mod Karup og en dejlig middag på hotellet med en lækker steg, kaffe og æblekage til dessert.

 

 

Morgenkaffe og dram i Marselisborgskoven

 

Grundlovsmødet som egentlig skulle have været nummer 20 i rækken, blev dog kun nummer 19, da 2021 var året med pandemi og derfor intet møde. Til gengæld blev mødet i 2023 det største til dato, hvilket ikke mindst må tilskrives Inger Støjbergs tilbagekomst som taler i Karup.

 

 

Birthe Poulsen og Inger Støjberg

 

Et godt og velbesøgt møde med over 150 tilhørere i løbet af dagen. Der var en god og blandet buket af talere fra stort set hele rækken af opstillingsberettigede partier dog minus Moderaterne, som valgte at takke nej og holdt deres eget møde på Fyn. Talerne var både fra Byrådet, Regionsrådet og Folketinget, hvilket gjorde mødet mangfoldigt med tid til snak med tilhørerne i en rigtig god stemning. Som altid var ”Tordenskjolds soldater” fra foreningens bestyrelse trukket i arbejdstøjet og sørgede for at det kulinariske fra grillen og køleskabet var på plads, samtidig med at Onsdagscaféen diskede op med gratis kaffe og småkager til dem, der ikke trængte til pølser og bajere.

 

 

Tordenskjolds soldater

 

Mandag den 19. juni var der Seniorfolkemøde ved Sønæs i Viborg, og på forunderlig vis var formanden for foreningen af lokale kræfter blevet nomineret til at stille op i en slags bagedyst. Om end det ikke var et punkt på formandens CV at bage kager, så valgte han alligevel at deltage ikke mindst for underholdningens skyld. Konkurrencen var tilrettelagt med Rosa Kildahl som dommer, og dermed var underholdningen allerede sikret. Formanden Frank Larsen deltog på et hold sammen med Bjarne Nielsen en landmand fra Skals, som ej heller havde haft husgerning på programmet tidligere. Begge var dog enige om at bidrage så godt som muligt, om end de hellere ville have skrællet kartofler og tilberedt en hakkebøf med bløde løg, men det var desværre ikke en del af konkurrencen. Således gik det da også til at holdet blev nummer 4 ud af 4. Opskrifterne var lidt misvisende og ingen kendte det opstillede udstyr, så alle var vel lige gode eller dårligt forberedte på opgaverne. De bagte kager var kun delvis spiselige, idet den ene opgave med Cupkager mislykkedes og ikke var bagt nok. Småkagerne løb ud på bagepladen, men smagte til gengæld glimrende. En ekstraopgave med sammenlægning og pyntning af en lagkage var til gengæld en succes blandt publikum. Den kunne Rosa så ikke lide, fordi vi havde lagt lidt rosiner på. Til gengæld fremhævede hun vores evne til ikke at have ødelagt kagecremen, hvilket vel også stort set er umuligt. En rigtig sjov og fornøjelig eftermiddag i et alt for varmt telt fyldt med et veloplagt publikum. For god ordens skyld skal det nævnes at tidligere borgmester Søren Pape Poulsen og en kvindelig fængselspræst løb af med sejren i konkurrencen.

Sankt Hans blev en noget anderledes begivenhed end oprindelig planlagt, idet tørken i hele juni havde sat sit præg på naturen og dermed brandfaren. Arrangementet blev dog gennemført uagtet vejret og brandfaren, dog uden bål. Det hele startede tidligt om eftermiddagen med opstilling af højttaleranlæg, hvilket dog blev afbrudt af Jan Højgaard, der på TV2 på Grundlovsdagen havde bemærket at den store flagstang trængte til rengøring. Han havde derfor udstyret cyklen med spand, kost og sæbevand, som han derfor fik formanden til at vælte rundt inde i beplantningen på højen med, og på den måde lykkedes det ved hjælp af de fremmødte musikere at få lagt flagstangen ned og få den vasket af inden aftenens arrangement løb af stablen. Igen i år var der opstillet en hoppeborg til børnene, som de kunne fornøje sig med mens der blev hygget med pølser, øl, kaffe og kage. Aftenens båltaler var Per Bødskov, der filosoferede lidt om mennesker i tiden, der sidder begravet med hovedet i telefonens skærm, og et kort tilbageblik på Jens Vejmand der sad bag ved skærmen om end i en helt anden sammenhæng. Pernille, Marianne, Jesper og Søren satte deres præg på arrangementet med festlig sang og musik, som også de fremmødte deltog i. Som nævnt var der stor brandfare og derfor intet bål. Det afholdt dog ikke byens borgere fra at deltage i arrangementet, hvor godt og vel 250 voksne og et ukendt antal børn mødte op. Alt i alt en rigtig hyggelig aften.

Foreningens næstformand trak splitten omkring 1. juli af personlige årsager og en sygemelding. Det betød samtidig at erhvervsudvalget pludselig var lidt amputeret, og at ambitionerne med modernisering af julebelysning og hvervekampagne hang i en tynd tråd. Den gamle bestyrelse fra borgerdelen trådte dog til sammen med de øvrige fra erhvervsudvalget, og på den måde lykkedes det at få både truffet de nødvendige beslutninger om juleudsmykningen, forhandlet med EnergiViborg om etablering af stikkontakter på lygtepælene og ikke mindst få søgt lidt penge hjem fra Andelskassen, KKIK og Landdistriktsudvalget for at tæmme udgifterne i den sammenhæng. Det samlede projekt løb op i knap 150.000,-kr. som dog skal fratrækkes tilskud fra de nævnte på ca. 52.000,-kr. og således blev drømmen om ny julebelysning i byen opfyldt.

I august blev der gennemført udflugt for erhvervsmedlemmerne, som dette år gik til Bøllingsø Bryghus, hvor der var en informativ rundvisning og efterfølgende blev serveret stegt flæsk og persillesovs til de fremmødte. En rigtig hyggelig aften i godt selskab og med noget godt og velsmagende øl.

Hen over efteråret lykkedes det også bestyrelsen at få hvervekampagnen for erhvervsmedlemmer gennemført med personlige breve til en del af områdets virksomheder i Karup, Kølvrå, Grønhøj og Frederiks og efterfølgende med et personligt besøg. Denne kampagne gav os 10 nye virksomheder i fællesskabet, som vi er meget glade for at kunne etablere samarbejde med til gavn for hele området. Det gav os mod på hen mod årets slutning at forsøge noget lignende med at få flere borgermedlemmer, og derfor besluttede vi at trykke og husstandsomdele en lille folder sammen med en årskalender, som beskriver hvad vi gør for området, og lige efter jul havde dette givet 12 nye medlemmer, om end vi håber at flere melder sig i det nye år.

Den 25. november var der Julemesse i Jethallen, og også her er Borger- & Erhvervsforeningen en af de drivende kræfter sammen med KKIK. Det blev en stor succes med mange deltagende fra området både private og forretninger, der havde etableret boder i hallen og fik solgt lidt af det, der hører julen til Der blev danset om juletræet og uddelt slikposer til børnene, som dette år var sponseret af SuperBrugsen. Hvervekampagnen med virksomhederne gav os mod på hen mod årets slutning at forsøge noget lignende med at få flere borgermedlemmer, og derfor besluttede vi at trykke og husstandsomdele en lille folder sammen med en årskalender, som beskriver hvad vi gør for området, og lige efter jul havde dette givet 12 nye medlemmer, om end vi håber at flere melder sig i det nye år.

 

 

 

 

 

  

Vi skriver stadig på historien, så følg med i udviklingen og vær med til at præge den….

 

Foreningens formænd gennem de forløbne 116 år er:

 

Urmager N.M. Kristensen (1907 – 1908)

Snedker S. Thomsen (1908 – 1910)

Mejeribestyrer Bang Thygesen (1910 – 1911)

Snedker S. Thomsen (1911 – 1912)

Mejeribestyrer P. Sjørslev (1912 – 1915)

Lærer S.K. Pedersen (1915 – 1917)

Murermester I.C. Nielsen (1917 – 1923)

Mejeribestyrer P. Sjørslev (1923 – 1925)

Stationsforstander C. Kühle (1925 – 1936)

Ingeniør F. Frandsen (1936 – 1939)

Tømrermester A. Sørensen (1939 – 1941)

Købmand Chr. Friborg (1941 – 1955)

Tømrermester H. Pedersen (1955 – 1957)

Møbelfabrikant A. Lindskrog (1957 – 1959)

Advokat G. Quist Andersen (1959 – 1961)

Møbelfabrikant A. Lindskrog (1961 – 1964)

Fabrikant E. Schou Christensen (1964 – 1970)

Mejeribestyrer H. Andersen (1970 – 1971)

Urmager L.B. Christensen (1971 – 1973)

Skomager Osvald Th. Frandsen (1973 – 1979)

Autoopretter Erik Toft (1979 - 1983)

Beskæftigelsesvejleder Flemming Jacobsen (1983 - 1987)

Kaptajn Carlo Jensen (1987 - 1991)

Teknisk assistent Peter Dupont (1991 - 1994)

Socialinspektør Peer Kaarup (1994 - 2003)

Seniorsergent Frank Larsen (2003 - )