§ 1

Foreningens navn er: Karup Borger- & Erhvervsforening. Dens formål er: At samle byens borgere og erhvervsdrivende til vare­tagelse af fælles interes­ser. At fremme enhver sag, der kan tænkes at være til gavn for byen, samt at virke for selskabelig underholdning blandt medlemmerne.

 § 2

Adgang til optagelse som aktivt medlem i forenin­gen står åben for enhver husstand med tilknyt­ning til Karup. Anmod­ning om optagelse må ske personligt til formanden eller et bestyrelsesmed­lem. Om et medlem har tilknytning til Karup afgøres af bestyrelsen. For at lovlig udmeldelse kan finde sted, må denne foretages personligt til formanden eller et bestyrelsesmedlem inden kalenderårets udløb.

 § 3

Til foreningens selskabelige sammenkomster har medlemmerne med husstand adgang, undta­gen for så vidt vedkom­mende kunne være selvstændigt medlem af foreningen. Tilrejsende kan indføres ved et medlem af foreningen.

 § 4

For at fremme tilgangen af medlemmer, kan bestyrelsen tillade, at der ved selska­belige sammenkomster indbydes bosiddende gæster.

 § 5

Intet medlem har stemmeret før 1 måned efter optagelsen. Optagelsen sker ved de ordinære bestyrelsesmøder.

Hvert medlem lig med husstand har én stemme.

 § 6

Kontingenternes størrelse fastsættes af generalforsamlingen, idet erhvervsmedlemmer betaler erhvervskontingent og husstandsmedlemmer betaler husstandskontingent. Kun fremmødte erhvervsmedlemmer kan stemme om erhvervsmedlemskontingentet og kun husstandsmedlemmer kan stemme om husstandskontingentet. Foreningens midler skal anbringes i et pengeinstitut.

 § 7

Æresmedlemmer kan sådanne af foreningens medlemmer blive, der har gjort sig særligt fortjent som borgere i byen. Deres udnævnelse kan finde sted på en generalforsamling efter forslag af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har i hver henseende de samme rettigheder som foreningens øvrige medlemmer.

 § 8

Står et medlem i re­stance med kontingent for mere end eet år, bortfalder ved­kom­mendes stemmeret, men stemmeretten erholdes straks igen, når restancen er betalt. Øvrige medlemmer betaler samme kontingent uanset alder. Medlemmer, som inden 1. januar 2006 har betalt ½ kontingent, beholder denne rettighed.

 § 9

Bestyrelsen består af 7 - 9 medlemmer. Bestyrel­sen konstituerer sig selv med en for­mand, en næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med henholdsvis mindst 4 og 3. Mindst 4 medlemmer vælges blandt almindelige medlemmer og mindst 3 vælges blandt erhvervsmedlemmer. De 3 erhvervsmedlemmer vælges alene af og blandt fremmødte erhvervsmedlemmer. Samtidig væl­ges hvert år 1 suppleant for henholdsvis erhvervsmedlemmerne og 1 suppleant almindelige medlemmer for 2 år og 1 revisor for 2 år. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 § 10

Ved større arrangementer er det bestyrelsens ret i rimeligt omfang, at anmode foreningens medlemmer om assistance.

 § 11

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres til formanden senest 14 dage forinden og skal behandles af bestyrelsen inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges en dirigent.

Ordinær generalforsam­ling indvarsles med mindst 3 ugers varsel ved brev, opslag eller annoncering i lokal ugeavis.

Ekstraordinær general­forsamling kan til en­hver tid sammenkaldes af bestyrelsen og skal, når mindst en femtedel af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen, afholdes senest 14 dage efter begæringens fremkomst. Ekstraordinær generalforsamling ind­varsles med mindst 8 dages varsel på samme måde, som ovenfor nævnt - dog med angiven dagsorden.

 § 12

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 % af forenin­gens med­lemmer har givet møde. Er general­forsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes snarest til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Alle afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal. Lovændringer eller tillæg til lovene skal dog vedtages således, at mindst tre fjerdedele af de mødte medlemmer stemmer derfor. På forlangende skal der foretages skriftlig af­stemning.

 § 13

Formanden leder foreningens daglige virksomhed. Sager af større betydning forelægges for bestyrelsen. Ved afhændelse af fast ejendom kræves den samlede bestyrelses underskrift.

 § 14

Sekretæren har at udføre alle skriftlige arbejder, der i foreningens interesse bliver ham overdraget. Han fører for­handlingsprotokollen ved foreningens møder efter formandens tilsigelse.

 § 15

Kassereren modtager kontingent og andre indtægter og udbetaler de regninger, der indløber til foreningen.

 § 16

Intet medlem kan nægte at modtage det på ham faldne valg. Intet med­lem af bestyrelsen er pligtig til at modtage genvalg før 2 år efter, at hans funktionstid er udløben.

 § 17

Generalforsamlingen er den højeste myndighed.

 § 18

Byens anlæg ejes af foreningen, og det på­hviler bestyrelsen at holde dette i orden efter bedste skøn, holde beplantningen vedlige og opsætte tavler med regler for ordenens opretholdelse. Bestyrelsen kan stille anlægget til rådighed for andre stedlige foreninger til afholdelse af møder og fester, dog uden veder­lag. Disse foreninger må ikke opkræve entre for adgang uden bestyrel­sens samtykke. Kun festpladsen må afspærres.

 § 19

Medlemmer, som udtræder af foreningen, har ingen andel i foreningens ejendele.

 § 20

I tilfælde af foreningens opløsning skal dennes midler anvendes til almene kulturelle formål i Karup nærområde efter medlemmernes beslutning.

  

Lovene ændret den 18. februar 1998, 24. februar 1999, 22. februar 2006, 14. februar 2018, 13. februar 2019 og    20. april 2022

Hent vedtægter i PDF-Format